ท่านที่เกิดประจำวันศุกร์

    ควรมีพระพุทธรูป ปางรำพึงไว้เคารพสักการบูชา ประจำหิ้งพระที่บ้านทุก ๆ คนทั้งนี้เป็นความเป็นศรีสง่า และความเป็นที่พึ่ง เพื่อเกิดพลัง อายุ วรรณ สุขะ พละ แก่ตนและครอบครัว

    พระพุทธรูปปางนี้ เป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทาบไว้บนพระอุระ ( อก ) ใช้พระหัตถ์ขวาทับบนพระหัตถ์ซ้าย พระบาททั้งสองประทับยืนตรง เพ่งพระเนตรไปเบื่องหน้า พระปางนี้ ท่านเกจิอาจารย์ท่านพรรณนาไว้ว่า ได้เมื่อ พระพุทธเจ้าของเรา ตรัสรู้เป็นสัมพุทธเองโดยชอบครั้งแรก ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปลี่ยนพระอริยาบทพักผ่อน ณ ภายใต้ร่มไม้อชปาลนิโครธ ทรงรำพึงธรรม ที่พระองค์ได้รู้แจ้งเห็นจริง ว่าเป็นธรรมที่สุขุมลึกซึ้งยากที่ใคร ๆ จะเข้าตามพระองค์ได้ใครจะเสด็จออกไปโปรดเทศนาสั่งสอนชาวโลก และได้ความคิดขึ้นมาว่า คนเรามีอยู่ เหมือนดอกบัว ๔ ชนิด คือ

    ๑ . พวกที่อยู่เหนือน้ำ พวกนี้มีสติปัญญาเข้าใจหลักธรรมได้
    ๒. พวกที่อยู่เสมอน้ำ พวกนี้แนะนำเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจ
    ๓ . พวกที่อยู่ในน้ำ พวกนี้แนะนำมากจึงเข้าใจ
    ๔ . พวกนี้อยู่ติดเปือกตม เป็นพวกโง่ไม่สามารถแนะนำได้เลย

    ครั้นแล้วจึงระลึกถึง ๒ ดาบส คือ อุททกดาบท กับ อาฬารดาบส คิดจะไปโปรด แต่ทรงทราบ จากข่ายแห่งญาณ ทั้ง ๒ ดาบสได้ตายเสียแล้วจึงรำพึง ถึงพระปัญจจวัคคีย์ (ภิกษุพวก ๕ ที่เคยมาปรนนิบัติ พระองค์สมัยบำเพ็ญทุกขกิริยา คือ โกณฑญญะ, วัปปะ, ภัททิยะ, มหานามะ, และอัสสชิ ซึ่งขณะนั้นหนีไปอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงพาราณสี พระจึงเสด็จไปเทศนา ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร นับว่าเป็นปฐมเทศนา ดังนั้นพระปางนี้จึงได้พระนามว่า พระปางรำพึง

คาถาบูชาพระปางระพึง

     วันศุกร์ มีกำลัง ๒๑ พึงสวดคาถานี้ ๒๑ จบก่อนเข้านอน    
อัปปะสันเนหิ  นาถัสสะ   สาสเน  สาธุสัมมะเต
   อะมะนุสเสหิ  จัณเฑหิ    สะทากิพพิ  สะการิภิ
   ปะริสานัญจะ  ตัสสันนะ    มะหิงสายะ  จะ  คุตติยา
   ยันเทเสสิ  มะหาวีโร    ปะริตตันตัม  ภะณามะ เห

   หมายเหตุ. คาถานี้ ภาวนาเดินป่าดง ป้องกันภูตผีปีศาจ ดีนักแล. วันศุกร์ ท่านว่า จุติมาจากอุตตรกาโรทวีป มักได้ดีมียศฐาบรรดาศักดิ์แต่งตัวไม่เป็น ชอบเก็บตัว สังคมไม่เป็น

    ตำนานว่า คนเกิดวันศุกร์ ทุกข์ภัยไม่มี เจรจาพาที มีความซื่อสัตย์ ขัดสิ่งใด ไม่ค่อยออกอรรถ เพื่อนฝูงมัธยัสถ์ มิสู้มากนัก เมื่อน้อยลำบาก ตกจากช้างม้า แล้วกำพร้า มารดาตายก่อน เป็นหม้ายสองหน พ้นนั้นมั่นคง มักจงไว้ใจ กระจุกกระจิก เพราะเขาทำศึก ครั้งนี้วุ่นวาย ถ้าโกรธใจร้าย ไม่สู้มากความ ธาตุลมโฉมงาม ปรามใจยั่งหยุด แต่มนุษย์ทั้งหลายไม่ขึ้น ชอบเก็บตัวตน ไม่ชอบซุกซน มียศสูงแล.