ท่านที่เกิดประจำวันจันทร์

    ควรมีพระพุทธรูป ปางห้ามญาติหรือ ปางห้ามสมุทรไว้สักการบูชาบนหิ้งประจำบ้านเรือนตน เพื่อความเป็นสิริมงคลและลาถผลอื่น ๆ

    พระปางห้ามญาตินี้เป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ขวาและซ้ายยกขึ้นเสมอพระอุระแบฝ่าพระหัตถ์ไปข้างหน้า เป็นพระอิริยาบทห้ามให้หยุด

    พระปางนี้ ตำนานมีว่า สมัยหนึ่งกษัตริย์แห่งศากยวงศ์ ซึ่งเป็นฝ่ายพระราชบิดา พระมารดาของพระพุทธองค์ เมื่อถึงฤดูทำนา บังเอิญปีนั้นฟ้าฝนน้อย ต้องอาศัยน้ำจากแม่น้ำโรหิณี ต่างฝ่ายก็เกณฑ์ไพร่ฟ้าประชาราชษฎร์ทำการทดน้ำเข้านา กระทั้งเกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้น ไม่มีทางอื่นใดตกลงกันได้ด้วยสันติวิธี ใกล้จะทำสงครามกันเต็มที่แล้ว เกือบที่กษัตริย์แห่งราชวงศ์ทั้งสองจะยกกองทัพหลวงมาทำสงครามกันในวันรุ่งขึ้น

    ขณะนั้นเป็นเวลาใกล้รุ้ง พระพุทธองค์เล็งญาณตรวจดูสัตว์โลก เพื่อเสด็จไปโปรดทราบความเป็นไปของพระยูรญาติ จึงทรงจินตนาการว่า “ถ้าเราตถาคตไม่ไปห้ามปราม หมุ่ญาติคงถึงความพินาศแน่” จึงได้เสด็จไป ณ ที่นั้น ฝ่ายหมู่พระญาติทั้งสองฝ่ายแลเห็นพระพุทธองค์เสด็จมา จึงวางศาสตราวุธเข้าไปถวายบังคม

     พระพุทธองค์จึงตรัสถามว่า “ทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไร” ได้คำตอบว่าเรื่องน้ำ จึงตรัสถามต่อไปว่าน้ำกับกษัตริย์อย่างไหนมีค่ากว่า ครั้นแล้วพระองค์จึงได้แสดงพระธรรมเทศนาให้กษัตริย์ทั้งสองเข้าใจ รักใคร่ปรองดองกันเช่นเดิมแล้งจึงเสด็จกลับ พระปางนี้จึงได้พระนามว่า “ปางห้ามญาติ หรือ ห้ามสมุทร”

คาถาบูชาพระปางห้ามญาติ
     วันจันทร์ มีกำลัง ๑๕ ให้สวดคาถาต่อไปนี้ ๑๕ จบก่อนนอน

         ๑ . ยันทุนนิมิตตัง   อะวะมังคะลัญจะ   โยจามะนาฏป   สะกุณัสสะ   สัทโท   ปาปัคคะโห   ทุสสุปินัง   อะกันตัง   พุทธานุภาเวนะ   วินาสะเมนตุ     ๒ - ๓   ข้อความเหมือนกับท่อน   ๑- ให้เปลี่ยนเฉพาะ   “พุทธานุภาเวนะ”   เป็นธัมมานุภาเวนะ”   และ   “สังฆารุภาเวนะ”   เท่านั้น

   หมายเหตุ. คาถาบทนี้ภาวนาแก้ฝันร้าย หรือ ขวัญเสียศักดิ์สิทธิ์นักแล

    ๒ - วันจันทร์ ท่านว่า จุติมาจากนครนาคราชมีเสน่ห์ เดชานุภาพจะได้เป็นใหญ่ มากชู้หลายคู่ครอง

   ตำนานว่า คนเกิดวันจันทร์ ผู้นั้นมักขาด ไร้มิตรผิกญาติ พึ่งพามิได้ อาศัยเงินทองมือซ้ายมือขวามาเป็นพี่น้อง ครองตัวมั่นคง ใจจิตคิดตรอง เพื่อนฝูงชอบใจมานะโกรธง่ายใจแข็งปากกล้า พี่น้องเขาว่าไม่เกรงเถียงสิ้น มีแผลสำคัญท่านว่าถูกไฟสองครั้งเป็นไร แทบตายลำบากเป็นเพระผู้ใหญ่