ท่านที่เกิดประจำวันเสาร์

    ควรจะมีพระพุทธรูป ปางนาคปรก ไว้เป็นที่เคารพสักการบูชา เพื่อเป็นสิริมิ่งขวัญ มงคล ประจำประจำตัวและครอบครัว ซึ่งอันอาจจะทำให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ในปจุบันและในอนาคต

    พระพุทธรูปปางนี้ เป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ขวาซ้อนพระหัตถ์ซ้าย วางหงายฝ่าพระหัตถ์บนพระเพลา ทำนองเดียวกันพระปางสมาธิ เบื่องหลังมีพระยานาค ๗ เศียร แผ่กำบังอยู่เหนือพระเศียรของพระองค์ พระพุทธองค์ประทับนั่งบนขนดนาคราชแทนพระบัลลังก์ พระปางนี้ มีตำนาน เกจิอารย์พรรณนาไว้ มีใจความว่า สมัยที่ พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ ซึ่งเป็นธรรมอันประเสร็ฐ ๔ ประการแล้ว ทรงประทับเสวยวิมฺตติสุข ณ สถานที่ต่าง ๆ ถึง ๗ แห่ง ๆ ละ ๗ วัน มีอยู่ครั้งหนึ่ง ขณะที่พระองค์ประทับอยู่ใต้ต้นมุจจลินทร์ ( จิก ) เข้าฌานอยู่โดยตลอด เกิดพายุฝนตกหนักมาก

    ฝ่ายพระยานาคที่อาศัยอยู่ในสระมุจจลินทร์ข้าง ๆ ต้นจิกนั้นได้เกรงไปว่า องค์พระพุทธเจ้าจะหนาวและเปียกฝน จึงขึ้นมาขดลำตัวให้เป็นบัลลังก์แล้วแผ่เศียรเป็นพังพานแยกเป็น ๗ เศียร ปกคลุมพระเศียรไว้ มิให้วรกายพระพุทธเจ้าถูกแม้แต่ละอองฝนตราบเท่าครบ ๗ วัน กระทั้งฝนหยุดตก พระจำวันนี้เรียกว่า “พระนาคปรก”

คาถาบูชาพระนาคปรก

     วันเสาร์ มีกำลัง ๑๐ ท่านที่เกิดวันนี้ให้ภาวนาคาถานี้ ๑๐ จบก่อนเข้านอน
   

ยะโตหัง  ถะคินิ  อะริยายะ  ชาติยา
    ชาโต  นาภิชานามิ  สัญจิจจะ   ปาณัง
    ชีวิตา  โวโรเปตา  เตนะ  สัจเจนะ
    โสตถิ  เต  โหตุ  โสตถิ  คัพภัสสะ ฯ

    หมายเหตุ .   คาถานี้ ท่านโบราณาจารย์ ว่าเป็นคาถาพระองคุลิมาลสำหรับเสกน้ำให้สตรีทีครรภ์ดื่มคลอดบุตรง่าย ศักดิ์สิทธิ์นักแล

    วันเสาร์ ท่านว่า จุติมาจากเขาไกรลาศ มีฤทธิ์เดช มีอำนาจ วาสนา อาสาเจ้านายจะได้เป็นใหญ่เจ้าคนนายคน

    ตำนานว่า คนเกิด วันเสาร์ เผ่าญาติพี่น้อง ใจจิตคิดปอง จองหองแก่กัน โมโหดื้อลั้น ไม่มั่นคง ตรงผู้อื่น ชื่นชมนักหนา บ้านนอกคอกนามิสู้สมัคร ชังใครชังนัก รักใครรักจริง พี่น้องด้วยกัน ไม่ถวิล ผิดด้วยสตรี หลายครั้งหลายหน เงินทองข้าคน เกิดข้างที่ปลายนามธาตุไฟ ใจมักง่ายนักแล.