ท่านที่เกิดประจำวันอาทิตย์

     ควรมีพระพุทธรูปปางถวายเนตร ไว้สักการบูชาบนหิ้งพระในบ้านเรือนของตน เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและสิริเจริญสมบูรณ์พูลผลด้วยลาภยศ สรรเสริญ สุขแสนปฎิภาณธนสารสมบัติ ปราศจากโรคาพยาธินานาประการ

    พระพุทธรูปปางถวายเนตร เป็นพระพุทธรูปยืนลืมพระเนตรทั้งสองข้างมีพระหัตถ์ทั้งสองข้างห้อยประสานกันที่พระเพลาเอาพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

    พระปางนี้ ได้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ควงไม้ศรีมหาโพรธิ์พุทธคย า แล้วพระองค์ จึงเสด็จเปลี่ยนอิริยาบถประทับยืนทรง เพ่งพระเนตรดูพระโพธิบัลลังก์ ตลอดสัปดาห์จึงได้พระพุธนิมิตนามพระปางนี้ว่า “พระปางถวายเนตร ”

คนถาบูชาพระปางถวายเนตร

    วันอาทิตย์ มีกำลัง ๖ ให้สวดคาถาต่อไปนี้ ๖ จบ  ก่อนเข้านอน

       อุเทตะยัญจักขุมา   เอกะราชา   หะริสสวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส   ตังตัง นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง  ปะฐะวิปปะภาสัง   ตะยัชชะ  คุตตา   วิหะเรมุทิวะสัง   เย  พราหมะณา  เวทะคุ สัพพะธัมเม   เต  เม  นะโม  เต   จะ   มัง   ปาละยันตุ นะมัตถุ   พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา   นะโม   วิมุตตานัง   นะโม   วิมุตติยา  นะโม   วิมุติยา  อิมังโส   ปะริตตัง   กัตะวา   โมโร  จะระติ  เอสะนา ฯ  

    หมายเหตุ . ท่อนหลังเหมือนท่อนแรก ให้เปลี่ยนเฉพาะ  “อุเทตะ”  เป็น  “อะเปตะ”  และ  “ทิวะสัง  เป็น “รัตติง”  เท่านั้น นอกนี้เหมือนกันหมด คาถานี้เป็นคาถาพระยานกยูงทอง ภาวนาเวลาเดินทางป้องกันศรัตรูปองร้ายแคล้วคลาดดีนักแล

    ๑. วันอาทิตย์ ทายว่า จุติมาจากเมืองกลิงคราษฎร์ เป็นคนใจแข็งเคียดแค้น โกรธง่ายหายเร็ว

    ตำนานว่า คนเกิดวันอาทิตย์ จิตใจมักล่าย เงินทองใช้จ่าย มักง่าย จ่ายไป ทำคุณผู้ใด เหมือนไฟตกน้ำ รักใครลึกล้ำ ไม่คล้ำดูผิด ซื่อตรงต่อมิตร ไม่คิดเงินทอง มีคดีมาต้อง สองทีสามที พลัดพรากจากที่ หลายครั้งหลายครา สามครั้งได้ดี เพราะมีปัญญา ญาติพงศา เขาไม่นำพา นามพระยาครุฑ สำหรับมนุษย์ แม้นเป็นที่สุด ดุจดั่งตำรา