ท่านที่เกิดประจำวันพฤหัสบดี

    ท่านที่เกิดวันหฤหัสบดี ควรที่พระพุทธรูปปางสมาธิ ไว้สักการบูชา เพื่อความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีต่อครอบครัวและตนเอง พระพุทธรูปปางนี้ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิวางพระหัตถ์ทั้งสอง ไว้บนพระเลา พระหัตถ์ขวาซ้อนพระหัตถ์ซ้ายพระบาทขวาทับพระบาทซ้าย

    พระปางนี้ ตำนานเกจิอาจารย์ท่านพรรณนาไว้ว่า สมัยที่เจ้าชายสิทธัตถะกุมาร ราชโอรสแห่งศากยวงศ์ มี่พระเจ้าสุทโธทนะ เป็นพระราชบิดา และพระนางสิริมายา เป็นพระราชมารดา เจ้าชายทรงเบื่อหน่ายการครองราชย์ ครองเรือน จึงได้ทรงม้ากัณฐกะคู่ พระทัยเสด็จหนีออกผนวช เวลากลางคืน ตัดพระเกศาด้วยพระขรรค์ ที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา ทรงอธิฐานถือเพศบรรชิต แล้วแสวงหาโมกขธรรมเพื่อหลุดพ้น กระทั้งหันมาบำเพ็ญเพียร ทำทุกกรกิริยาทรมานสังขารอยู่ถึง ๖ ปีเต็ม ในที่สุดได้บำเพ็ญภาวนา ถือทางสายกลางภายใต้ควงไม้ศรีมหาโพธิ์ ณ ตำบน พุทธคยา แขวงมคธ ได้บรรลุญาณ ๑ - ๒ - ๓ - ๔ ตามลำดับ ตรัสรู้เห็นจริงด้วยพระองค์เอง ได้พระนามว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ญาณดังกล่าวมี

    ๑ .   ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  (ระลึกชาติก่อน ๆ ได้)
    ๒ .   จุตูปปาตญาณ  (รู้การเกิดตายได้)
    ๓ .  อาสวักขยญาณ  (รู้จักการทำให้หมดเครื่องผูกพันได้)
    ๔ .   จตุราริยสัจ   (รู้แจ้งเห็นธรรมอันประเสริญ ๔ )

    มี ทุกข์ -     ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
    สมุทัย -     เหตุเกิดทุกข์
    นิโรธ -     ทางดับทุกข์
    มรรค -   vทางไปสู่การพ้นทุกข์

    พระพุทธรูปปางนี้ จึงได้ชื่อว่า   “ ปางสมาธิ ”

    คาถาบูชาพระปางสมาธิ วันพฤหัสบดี มีกำลัง ๑๙ ท่านที่เกิดวันนี้ พึงภาวนา ๑๙ จบก่อนนอน    

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร   นิพพัตตัง   โมระโยนิยัง
    เยนะ  สังวิหิตารักขัง   มะหาสัตตัง   วะเนจะรา
    จิรัสสัง ว  ายะมันตาปิ   เนวะ   สักขิงสุ   คัณหิตุง
    พรัหมะมันตันติ   อักขาตัง  ปะริตตันตัมภะณามะ  เห.

     หมายเหตุ. คาถานี้ ถาวนาเดินทางไกล ป้องกันศรัสตรู ดีนักแล

    ๕ . วันพฤหัสบดี ท่านว่า จุติมาจากสวรรค์ เป็นคนมีสติปัญญา รู้หลักนักปราชญ์ เป็นที่ปรึกษาของคนทั่วไปฯ

    ตำนานว่า คนเกิดวันพฤหัสบดี รูปร่างสันทัด มัธยัสถ์ใจดี ถ้าเกิดที่นี่ ได้ดีที่อื่น เมีอก่อนไม่ยืน ภายหลังยินดี ที่คนอาศัย ทำใจมักง่าย มักเชื่อใจคน มีพิษทรชน ทำคุณบูชาโทษ คนเขามักโกรธ กล่าวโทษนินทา ว่าร้ายภายหลัง ต้นปลายมั่นคง กลางถึงรำคาญ ธาตุน้ำนามหนู อาจารย์ท่านรู้ กล่าวโทษอภิปราย