ท่านที่เกิดประจำอังคาร

    ควรที่พระพุทธรูป ปางไสยาสน์ คือ พระนอนไว้สักการบูชาที่บ้านเรือน เพื่อความเป็นสิริมงคลวิบูลย์พูนผล ลาภยศ สรรเสริญ สุข ปฎิภาณ ธนสารสมบัติ แก่ตัวของท่านและครอบครัว

    พระพุทธรูปปางนี้ เป็นพระพุทธรูปบางนอนตะแคง ใช้พระหัตถ์ขวา วางทับบนเขนย (หมอน) ประคองพระเศียร (ศรีษะ) พระหัตถ์ซ้ายวางทอดไปตามพระวรกาย พระบาทขวาเสมอกัน หลับพระเนตรประกอบด้วย สติสัมปชัญญะ ตั้งมนสิการเข้าสมาบัติทรงสง่างาม มีพระกิริยาการ ดุจพระยาราชสีห์ไสยาสน์นั้นแล

    พระปางนี้ ตามตำนานเกจิอาจารย์บรรยายไว้ว่า เป็นพระปางที่พระพุทธองค์มีพระชนมายุสังขารสู่วัยชราภาพ ใกล้เสด็จดับขันธปรินิพพาน หลังจากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจ เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานับได้ ๔๕ พรรษา และได้เสด็จดับขันธปรินิพพานตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขมาส ก่อนพุทธศักราช ๑ ภายใต้ควงไม้รัง กุสินาราประเทศ พระปางนี้ จึงได้นามว่า “ปางไสยาสน์” หรือ “พระนอน”

คาถาบูชาพระปางไสยาสน์

    วันอังคาร มีกำลัง ๘ ท่านที่เกิดวันนี้พึงภาวนาคาถาบทนี้ ๘ จบก่อนเข้านอน    

ยัสสนุภาวะโต ยักขา    เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง
    ยัมหิ เจวานุยุญชันโต    รัตตินทิวะ มะตันทิโต
    สุขัง สุปะติ สุตโต จะ    ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
    เอวะมาทิคุณู เปตัง ปะตัง    ปะริตตันตัม ภะณามะ เห

     หมายเหตุ. คาถาภาวนาป้องกันศัตรูผู้คิดร้ายเราดีนักแล

    วันอังคาร ท่านว่าจุติมาจากแดนนรก มีกำลังแรงใจแข็งนักรบ ชอบอาสาเจ้านายออกทัพจับศึก

    ตำนานว่า คนเกิดวันอังคารท่านว่าผมไม่ดกหยักศกรกพันคอ ใจคอไม่ท้อ โลภโมโทสัน ที่พึ่งอาศัย ไม่สู้มั้นคง เพราะญาติวงศามักให้ทุกข์ภัย ได้ดีสี่หน ยากจนลำบากเพราะที่ไร่นา ว่าปัญญารูปทรงสะคราญ เจรจาอ่อนหวาน การงานอุตส่าห์ธาตุเหล็กแข็งกล้า นามราชสัห์ สำหรับโลกีย์ ฤาษีแต่งไว้