ท่านที่เกิดประจำวันพุธ
(กลางวัน )

    ควรมีพระพุทธรูป ปางอุ้มบาตรไว้สักการบูชาภายในบ้านเรือนของตน เพื่อเป็นสิริทงคล ลาภยศ สรรเสริญ สุข ปฎิภาน ธนสาร สมบัติ แก่ตนและครอบครัว

    พระพุทธรูปปางนี้ เป็นพระพุทธรูปยืน มีพระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตรส้นพระบาทชิดกัน แสดงถึงพระอิริยาบทที่พระพุทธองค์เสด็จออกบิณฑบาตโปรดเวไนยสัตว์ เป็นพุทธกรณียกิจทุก ๆ เช้า ตลอด ๔๕ พรรษามิได้ขาดเลย

    พระปางนี้ มีตำนาน อันเกจิอาจารย์กล่าวไว้ว่า ได้แก่สมัยพระพุทธเจ้าทั้งพระสงฆ์สองหมื่นรูป ได้เสด็จออกบิณฑบาต ณ นครกบิลพัสดุ์ ตามคำอาราธนาของกาฬุทายีอำมาตย์ และได้ทรงทอดพระเนตรพระประยูรญาติ แสดงทิฐิ มานะ ไม่เคารพสักการะ

    พระองค์และพระสาวก จึงได้แสดงปาฎิหาริย์ เกิดฝนตกโบกขรพรรษตกลงมาท่ามกลางประยูรญาติ มีพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาเป็นต้น คลายทิฐิมานะแล้ว จึงได้แสดงพระเทศนา เรื่องพระเวสสันดรชาดก

    พระบางนี้ จึงได้ชื่อว่า   " พระปางอุ้มบาตร "

คาถาพระปางอุ้มบาตร

    วันพุธ มีกำลัง ๑๗   ให้สวดคาถาบทนี้ ๑๗ จบ   ก่อนเข้านอน

     สัพพาสี   วิสะชาตีนัง  ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ
    ยันนาเสติ  วิสัง  โฆรัง  เสสัญจาปิ   ปะริสสะยัง
    อาณักเขตตัมหิ  สัมพัตถะ  สัพพะทา   สัมพะปาณินัง
    สัพพะโสปิ  นิวาเรติ  ปะริตตันตัม  ภะณาาะ  เห.

    หมายเหตุ. คาถานี้ เป็นคาถามหานิยม ภาวนาเดินทางค้าขาย แสวงโชคลาภ ดีนังแล

    วันพุธท่านว่า จุติมาจากลังกาทีปมักได้ดี มีทรัพย์มาก ได้คู่ครองดี มีวาสนาสูง     ตำนานว่า คนเกิดวันพุธ มีบุตรชายหญิง ใจดีมักง่าย ไร้ญาติกา พี่น้องเผ่าพันธุ์พึ่งกันมิได้ เงินทองหาได้เก็บไว้ไม่คง ถ้าเป็นพระสงฆ์ ลือชาปรากฎอุตส่าห์กำหนด ช่างมดช่างหมอ เป็นคฤหัสถ์ลำบาก เจ้าชู้หลายเมีย เงินทองบ่อมี ตกยากสี่ที ได้ดีสามครา นามธาตุช้างเฒ่า อาจารย์บอกกล่าว ว่าไว้แท้จริง