โดยพระครูกัลยาสิทธิวัตน์

  อริยสัจสี่ คือ ความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง 

ทุกข์ : ความจริงอันประเสริฐคือ ทุกข์ 

สมุทัย : ความจริงอันประเสริฐคือ เหตุให้เกิดทุกข์ 

นิโรธ : ความจริงอันประเสริฐคือ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ 

มรรค : ความจริงอันประเสริฐคือ แนวทางปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหือแห่งทุกข์

  พระพุทธเจ้าก็เลยเทศน์โปรดว่าร่างกายคนของเรานี้มันไม่มีประโยชน์แบบนี้ ฉนั้นคนเราถ้าต้องการความดีคือความสุขใจ ว่าให้ใช้ปัญาญาพิจารณาหาตามความเป็นจริง

  ว่าร่ายกายของผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีของสัตว์ทั้งหลายก็ดีมันเต็มไปด้วยความสกปรกเต็มไปด้วยความโสโครก ที่เรามีความต้องการในร่างกายของบุคคลและสัตว์ทั้งหลายก็เพราะว่าด้วยอำนาจกิเลสตัณหาเข้ามาบังตาบัง ใจอวิชชาเป็นตัวต้น

  หรือว่าไอ้ความตัวโง่มันเป็นตัวบังเป็นสมุฐาน .......