บทนำ   ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก  เอกสารทางประวัติศาสตร์   ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก   พระวินัยปิฎก  

พระสุตตันตปิฎก   พระอภิธรรมปิฎก   พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม   ชาดก  คำค้นหาพระไตรปิฎก  ธรรมปฏิบัติ  บุพพสิกขาวรรณณา

สารบัญ

คำนำ

รตนัตตยบัพพะ

อาปัตตินามาทิบัพพะ

ปฏิปัตติมุขบัพพพะ

กาลิกบัพพะ

พินทวาธิฏฐานาทิบัพพะ

วิชหนาทิบัพพะ

อาปัตติเทสนาทิบัพพะ

มาตรากถา

 

สารบัญ

รตนัตตยบัพพะ ที่ ๑

พุทธรัตนกถา
แก้ด้วยพระพุทธเจ้า
คุณของพระพุทธเจ้า ๓ ประการ
สัมปทาคุณของพระพุทธเจ้า ๔ ประการ
อนุสสติคุณของพระพุทธเจ้า ๙ ประการ

ธรรมรัตนกถา
แก้ด้วยพระธรรม
ปริยัตติสัทธรรมกถา ว่าด้วยปริยัติสัทธรรม
ปฏิปัตติสัทธรรมกถา ว่าด้วยปฏิปัตติสัทธรรม
อธิคมสัทธรรมกถา ว่าด้วยปฏิเวธสัทธรรม
อนุสสติคุณของพระธรรม ๖ ประการ

สังฆรัตนกถา
แก้ด้วยพระสงฆ์
อนุสสติคุณของพระสงฆ์ ๙ ประการ

อาปัตตินามาทิบัพพะ ที่ ๒

อาปัตตินามาทิกถา ว่าด้วยชื่ออาบัติ เป็นต้น
สิกขาปทปริจเฉทกถา ว่าด้วยกำหนดสิกขาบท
สมุฎฐานาทิกถา ว่าด้วยวิธีมี สมุฎฐาน เป็นต้น
อาการเครื่องจะต้องอาบัติ ๖ ประการ

ปฏิปัตติมุขบัพพพะ ที่ ๓

ว่าด้วยสิกขาบทเป็นทางแห่งปฏิบัติ

ปาราชิกวรรณนา
ปฐมปาราชิกสิกขาบท
ทุติยปาราชิกสิกขาบท
ตติยปาราชิกสิกขาบท
จตุตถปาราชิกสิกขาบท
สังฆาทิเสสวรรณนา
อนิยตวรรณนา
ถุลลัจจยวรรณนา

นิสสัคคิยปาจิตติยวรรณนา
จีวรวรรค ที่ ๑
โกสิยวรรค ที่ ๒
ปัตตวรรค ที่ ๓

สุทธิกปาจิตติยวรรณนา
มุสาวาทวรรค ที่ ๑
ภูตคามวรรค ที่ ๒
โอวาทวรรค ที่ ๓
โภชนวรรค ที่ ๔
อเจลกวรรค ที่ ๕
สุราปานวรรค ที่ ๖
สัปปาณกวรรค ที่ ๗
สหธัมมิกวรรค ที่ ๘
ราชวรรค ที่ ๙
ปาฏิเทสนียวรรณนา

ทุกฏวรรณนา เสขิยวรรณนา
สารูป ว่าด้วยมารยาทอันสมควรเมื่อเข้าไปบ้าน
โภชนปฏิสังยุต ว่าด้วยการฉันอาหาร
ธัมมเทสนาปฏิสังยุต ว่าด้วยการแสดงธรรม
ปกิณณกะ ว่าด้วยเบ็ดเตล็ด

สจิตตกวรรณนา ว่าด้วยสิกขาบทซึ่งให้เกิดอาบัติ เพราะผู้ล่วงตั้งใจ
จีวรปฏิสังยุตตกถา ว่าด้วยจีวร
ยานาทิกถา ว่าด้วยห้ามยาน เป็นต้น
มัณฑนาทิกถา ว่าด้วยห้ามการแต่งตัว เป็นต้น
ปัตตปฏิสังยุตตกถา ว่าด้วยบาตร
เสนาสนปฏิสังยุตตกถา ว่าด้วยเสนาสนะ
มังสกถา ว่าด้วยห้าม และอนุญาตเนื้อบางอย่าง
ติรัจฉานวิชาทิกถา ว่าด้วยห้ามติรัจฉานวิทยา เป็นต้น
สัทธาเทยยาทิกถา ว่าด้วยของที่เขาถวายด้วยศรัทธา เป็นต้น
ปาปสมาจารกถา ว่าด้วยห้ามความประพฤติชั่ว
อนาจารกถา ว่าด้วยความประพฤติไม่สมควร
ปริขารกถา ว่าด้วยบริขารที่ควร และไม่ควร
อนามาสาทิกถา ว่าด้วยของไม่ควรจับ เป็นต้น
อจิตตกบัญญัติ ว่าด้วยสิกขาบทซึ่งให้เกิดอาบัติแม้เพราะผู้ล่วงไม่ได้ตั้งใจ
วิญญัติกถา ว่าด้วยการขอของ
เมณฑกบัญญัติ ว่าด้วยอนุญาตให้หาเสบียงเดินทาง เป็นต้น
โคปกทานกถา ว่าด้วยการให้ของผู้เฝ้าของแห่งผู้อื่น
อารักขายาจนกถา ว่าด้วยการขออารักขา
ปริโภคกถา ว่าด้วยการคบ

วัตตกถา ว่าด้วยวัตร ๑๔
อาคันตุกวัตร หน้าที่ของอาคันตุกะ
อาวาสิกวัตร หน้าที่ของเจ้าอาวาส
คมิกวัตร หน้าที่ของผู้เตรียมจะไป
อนุโมทนวัตร วิธีอนุโมทนา
ภัตตัคควัตร ธรรมเนียมในโรงฉัน
บิณฑจาริกวัตร หน้าที่ของผู้เที่ยวบิณฑบาต
อารัญญิกวัตร หน้าที่ของผู้อยู่ป่า
เสนาสนวัตร ธรรมเนียมรักษาเสนาสนะ
ชันตาฆรวัตร ธรรมเนียมในเรือนไฟ
วัจจกุฏีวัตร ธรรมเนียมในวัจจกุฏี
อุปัชฌายวัตร วิธีปฏิบัติอุปัชฌาย์
สัทธิงวิหาริกวัตร วิธีปฏิบัติสัทธิงวิหาริก
อาจริยวัตร วิธีปฏิบัติอาจารย์
อันเตวาสิกวัตร วิธีปฏิบัติอันเตวาสิก
วิธีถือนิสัยในสำนักอุปัชฌายอาจารย์
ความรำงับนิสัย
องค์ประฌามนิสัย เป็นต้น

ประเภทแห่งทุกกฏาบัติ
บาลีทุกกฏ
บาลีมุตตกทุกกฏ
ทุพภาสิตวรรณนา

กาลิกบัพพะ ที่ ๔

ว่าด้วยกาลิก คือของฉันได้ตามกาล ๔ อย่าง
ยาวชีวิก คือของฉันได้ตลอดชีพ
ยาวกาลิก คือของฉันได้เพียงกาลเที่ยง
ยามกาลิก คือของฉันได้เพียงตลอดคืน
สัตตาหกาลิก คือของฉันได้เพียง ๗ วัน
กาลิกสังสัคคกถา ว่าด้วยกาลิกที่ปนกัน
อันโตวุฏฐะ คือของค้างในภายในที่ไม่ควรเก็บ เป็นต้น
กัปปิยภูมิกถา ว่าด้วยที่ควรเก็บอาหาร ๔ อย่าง
ขุททกกถา ว่าด้วยของฉันเล็กน้อย
มหาปะเทศ คืออุบายสำหรับเทียบเคียง ๔ ประการ

พินทวาธิฏฐานาทิบัพพะ ที่ ๕

ว่าด้วยวิธีพินทุ และอธิษฐาน เป็นต้น
วิธีอธิษฐานผ้า
วิธีวิกัปผ้า
วิธีอธิษฐานบาตร
วิธีวิกัปบาตร
ปาฐะสำหรับใช้ในวิธีนั้นๆ

วิชหนาทิบัพพะ ที่ ๖

ว่าด้วยขาดอธิษฐานเป็นต้น
วิชหนกถา ว่าด้วยขาดอธิษฐาน
ทานาทิกถา ว่าด้วยการให้ การรับ
วิธีรับประเคน

อาปัตติเทสนาทิบัพพะ ที่ ๗

ว่าด้วยวิธีมีแสดงอาบัติ เป็นต้น
เทสนากถา ว่าด้วยวิธีแสดงอาบัติ
อุโปสถกถา ว่าด้วยอุโบสถ
วัสสูปนายิกากถา ว่าด้วยเข้าพรรษา
ปวารณากถา ว่าด้วยปวารณา
สีมากถา ว่าด้วยสีมา
อธิกรณสมถกถา ว่าด้วยอุบายรำงับอธิกรณ
คารวาคารวกถา ว่าด้วยเคารพ และไม่เคารพ
สัมมัชชนานิสังสกถา ว่าด้วยอานิสงส์แห่งการกวาด

มาตรากถา

ว่าด้วยวิธีคิดประมาณ
ประมาณบาทแห่งอทินนาทาน
ประมาณบาตรแลปละ
ประมาณแห่งมคธนาฬี
อัทธาสังขยา คือ มาตราวัด
วิธีคิดสุคตประมาณ


ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณธารฐิติ และขออนุโมทนากับผู้พิมพ์บุพพสิกขาวรรณาด้วยค่ะ

บทนำ   ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก  เอกสารทางประวัติศาสตร์   ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก   พระวินัยปิฎก  

พระสุตตันตปิฎก   พระอภิธรรมปิฎก   พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม   ชาดก  คำค้นหาพระไตรปิฎก  ธรรมปฏิบัติ