บทสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย

สวดทำนองสรภัญญะ

      องค์ใดพระสัมพุทธ         สุวิสุทธะสันดาน

ตัดมูลกิเลสมาร                       บ่ มิหม่นมิหมองมัว

        หนึ่งในพระทัยท่าน          ก็เบิกบานคือดอกบัว

ราคี บ่ พันพัว                       สุวะคนธะกำจร

        องค์ใดประกอบด้วย           พระกรุณาดังสาคร

โปรดหมู่ประชากร                     มละโอฆะกันดาร

        ชี้ทางบรรเทาทุกข์           และชี้สุขเกษมศานต์

ชี้ทางพระนฤพาน                      อันพ้นโศกวิโยคภัย

พร้อมเบญจพิธจัก-              ษุจรัสวิมลใส

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล                       ก็เจนจบประจักษ์จริง

          กำจัดน้ำใจหยาบ               สันดานบาปแห่งชายหญิง

สัตว์โลกได้พึ่งพิง                       มละบาปบำเพ็ญบุญ

     ข้าฯ ขอประณตน้อม           ศิระเกล้าบังคมคุณ

สัมพุทธการุณ-                           ย ภาพนั้นนิรันดร