พระมาลัย

พระมาลัยเป็นเรื่องที่พระภิกษุชาวสิงหลแต่งขึ้น
เมื่อประมาณ  พ.ศ. ๙๐๐ เศษ กล่าวถึง พระอรหันต์
องค์หนึ่งซึ่งมากด้วย  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  กมลจิตสงบจากกิเลส
ที่มีนามว่าพระมาลัยเทวเถระ
 
 * เรามีกรรมเป็นของตน *
เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง จักทำกรรมใด
*กรรมดีก็ตาม  กรรมชั่วก็ตาม   เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น*