ถูปารหบุคคล ๔

              "อานนท์ บุคคลผู้ควรแก่การประดิษฐานในสถูป เรียกว่า ถูปารหบุคคล มี ๔ ประเภท คือ

              พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑

              พระปัจเจกพุทธเจ้า ๑

              พระสาวกอรหันต์ ๑

              พระเจ้าจักรพรรดิ์ ๑

              บุคคลพิเศษทั้ง ๔ นี้ ควรที่บรรจุอัฏฐิธาตุไว้ในสถูป เพื่อเป็นที่สักการะบูชากราบไหว้ ด้วยความเลื่อมใส ด้วยสามารถเป็นพลวปัจจัย นำให้ผู้กราบไหว้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ตามกำลังศรัทธาเลื่อมใส"

วิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระ    ประทานโอวาทแก่พระอานนท์