พระอนาคตวงศ์
พระพุทธเจ้า ๑๐ พระองค์
ที่จะมาตรัสรู้ในภายภาคหน้า

พระศรีอาริยเมตไตร (พระอชิตเถระ)
กัณฑ์ที่ ๑

พระราม                              
พระธรรมราชา (พระเจ้าปเสนทิโกศล)
พระธรรมสามี (พระยามาธิราช)
กัณฑ์ที่ ๒

พระนารท (พระยาอสุรินทราหู)
พระรังสีมุนีนาถ (โสณพราหณ์)
พระเทวเทพ (สุภพราหมณ์)
พระนรสีหะ (โตไทยพราหมณ์)
กัณฑ์ที่ ๓

พระดิสสะ  (ช้างนาฬาคีรี)
กัณฑ์ที่ ๔

พระสุมุงคล (ช้างปาลิไลยกะ)
กัณฑ์ที่ ๕

บทสรุปในภัททกัปป์
อานิสงส์กถา
อธิษฐานวาจา

 

無料
15 - 08 - 2003