พระอนาคตวงค์

พระราม
กัณฑ์ที่ ๒

พระธรรมราชา
กัณฑ์ที่ ๒

พระธรรมสามี
กัณฑ์ที่ ๒