Albumpra

พระศากยมุนี พระพุทธเจ้า พระพุทธรูปองค์นี้สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 พระพุทธรูปองค์นี้ บางท่านจึงเรียกว่าเป็น "พระพุทธรูปปางทรมานพญามหาชมพูบดี

พระศรีศากยมุนี หล่อด้วยสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย เป็นที่บรรจุพระบรมสรีรางคารของรัชการที่ ๘ อยู่ในพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพ ฯ

พระพุทธสิหิงค์ เชียงใหม่ พระทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งประเพณีสงกรานต์ของชาวเชียงใหม่ ประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรรมมหาวิหาร เชียงใหม่                              

พระพุทธสิหิงค์ นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช ศิลปะขนมต้ม สกุลช่างนครศรีธรรมราช ประดิษฐานอยู่ที่หอพระพุทธสิหิงค์

พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวพระเยาและประชาชนชาวเหนือ ประดิษฐานในพระอโบสถวัดศรีโคมคำ จ.พะเยา                              

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวอุบลราชธานี สร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ อยู่ในวิหารวัดมหาวนาราม จ. อุบลราชธานี                              

พระมงคลบพิตร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น อยู่ในวิหารพระมงคลบพิตรทิศตะวันตก พระราชวังโบราณ          

หลวงพ่อวัดบ้านแหลม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสมุทรสงคราม เป็น ๑ ใน ๕ ของพระพุทธรูปที่ลอยน้ำมา ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

พระพุทธชินราชจำลอง ใต้ฐานบัลลังก์ เป็นที่บรรจุพระบรมสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ก.ม.ท.

หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิจิตร มีพุทธลักษณะงดงาม ศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่ง ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ วัดท่าหลวง

พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนครปฐม ด้านหลังบรรจุพระสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่ในซุ้มเร่อนแก้ว ในวิหารทิศเหนือขององค์ประฐมเจดีย์

หลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรี ปางป่าเลไลยก์ ศิลปะผสมหลายยุคสมัย เช่นอู่ทอง สุโขทัยและอยุธยา อยู่ในวิหาร วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร                             

พระพุทธไตรรัตนนายก หลวงพ่อโต ชำปอกง เป็นที่เลื่อมใสของชาวไทยเชื้อสายจีน และประชาชนทั้วไปในกรุงเทพ อยู่ในวิหารวัดกัลยามิตร กรุงเทพ                                                                

"พระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ" เป็นพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องกษัตริย์ที่งดงามองค์หนึ่งของกรุงศรีอยุธยา                                                                                  

"พระพุทธชินราช                                                                                                                                                                                                                                                     

พระพุทธรูปสำคัญของไทย       พระพุทธรูป

      พระอริยสงฆ์เจ้า                พระมหากษัตริย์ไทย

     ปิดหน้านี้