เสด็จไปเมืองกุสินารา

              แล้วตรัสว่า "อานนท์ มาเราจะไปสู่เมืองกุสินารานคร" พระอานนท์รับพระบัญชาแจ้งให้พระสงฆ์ทั้งหลายเตรียมตามเสด็จพร้อมแล้ว.

ทรงประชวรพระโรค โลหิตปักขันทิกาพาธ    ทรงขอน้ำเสวย