ทรงประชวรพระโรคโลหิตปักขันทิกาพาธ

              เมื่อพระพุทธองค์ทรงเสวยภัตตาหารของนายจุนท์ในวันนั้น ก็ทรงประชวรพระโรค "โลหิตปักขันทิกาพาธ" มีกำลังกล้า ลงพระโลหิต เกิดทุกขเวทนามาก ได้แสดงบุพพกรรมที่ทรงทำไว้ในชาติก่อนแก่พระอานนท์

บิณฑบาตครั้งสุดท้าย    เสด็จไปเมืองกุสินารา