บิณฑบาตครั้งสุดท้าย

              ในกาลนั้น นายจุนท์ ได้สดับข่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาสถิตอยู่ในสวนของตน ก็มีความยินดี ได้นำสักการะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับ ถวายนมัสการแล้วนั่ง ณ ที่ควร พระบรมศาสดาตรัสพระธรรมเทศนาโปรด ให้นายจุนท์ชื่นชมโสมนัสและบรรลุโสดาปัตติผล นายจุนท์ได้กราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคกับทั้งพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ให้เข้าไปรับอาหารบิณฑบาตยังนิเวศน์ของตน พระบรมศาสดาทรงรับด้วยดุษณีภาพ

              ครั้นนายจุนท์ทราบในพุทธอัธยาศัยแล้ว ก็กลับคืนนิเวศน์ ให้ตกแต่งขาทนียะและโภชนียาหาร กับทั้งสุกรมัทวะ (เนื้อสุกรอ่อน ) ประกอบด้วยรสอันเอมโอช แต่ในเวลาราตรี ครั้นรุ่งเช้านายจุนท์ได้ออกไปทูลอัญเชิญเสด็จพระบรมศาสดา

              พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ ได้เสด็จไปยังนิเวศน์ของนายจุนท์ ประทับนั่งบนพุทธอาสน์แล้ว ตรัสแก่นายจุนท์ว่า "สุกรมัทวะซึ่งท่านตกแต่งไว้นั้น จงอังคาสเฉพาะแต่ตถาคตผู้เดียว ที่เหลือนั้นให้ขุดหลุมฝังเสีย และจงอังคาสภิกษุสงฆ์ทั้งหลายด้วยอาหารอย่างอื่น ๆ เถิด" นายจุนท์ก็กระทำตามพระพุทธบัญชา ครั้นเสด็จภัตตกิจแล้วก็ตรัสอนุโมทนา ให้นายจุนท์ปสาทะเบิกบานในเทยยทานที่ถวายแล้ว ก็เสด็จกลับไปสู่อัมพวัน

ตรัสเหตุแผ่นดินไหว    ทรงพระประชวรพระโรคโลหิตปักขันทิกาพาธ