ผลแห่งบิณฑบาตทาน

              เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพักผ่อน พอบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยแล้ว จึงตรัสแก่พระอานนท์ว่า "อานนท์ ต่อไปภายหน้า หากจะพึงมีใคร ทำความร้อนใจแก่นายจุนทกัมมารบุตรว่า "เพราะบิณฑบาตที่ท่านถวายพระผู้มีพระภาคครั้งสุดท้ายแล้ว เสด็จปรินิพพาน ท่านทั้งหลายพึงช่วยระงับเสียให้สงบ พึงทำความสบายใจให้แก่นายจุนท์ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสรรเสริญว่า "อันบิณฑบาตทานที่ถวายพระตถาคตใน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่พระตถาคตเจ้าเสวยแล้วได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ๑ ครั้ง ที่พระตถาคตเจ้าเสวยแล้ว เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ๑ ครั้ง เป็นทานมีผลมาก มีอานิสงฆ์มากกว่าบิณฑบาตทานทั้งหลาย เป็นกุศลกรรมทำให้เจริญ อายุ วรรณ สุข ยศ และสวรรค์ ดังนี้เถิด".

ผิวกายของพระพุทธเจ้าผ่องใสยิ่งใน ๒ เวลา    ประทมอนุฏฐานไสยา