ทรงแสดงสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

              ครั้งนั้น พระอานนท์เถระเจ้าได้กราบทูลว่า ในกาลก่อนเมื่อออกพรรษาแล้ว บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายได้เข้าใกล้สนทนาปราศัยได้ความเจริญใจ ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว ข้าพระองค์ทั้งหลายจักไม่ได้โอกาสอันดีเช่นนั้น เหมือนกับเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่อีกต่อไป

              พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบลนี้ คือสถานที่พระตถาคตเจ้าบังเกิดแล้ว คือ


ที่ประสูติจากพระครรภ์ ๑


สถานที่พระตถาคตเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ๑


สถานที่พระตถาคตเจ้าแสดงธรรมจักร ๑


สถานที่พระตถาคตเจ้าเสด็จปรินิพพาน ๑

              สถานที่ทั้ง ๔ ตำบลนี้แล ควรที่พุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระตถาคตเจ้า จะดูจะเห็น และควรจะให้เกิดความสังเวชทั่วกัน

              "อานนท์ ชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ได้เที่ยวไปยังเจดีย์สังเวชนียสถานเหล่านี้ด้วยความเลื่อมใส ชนเหล่านั้น ครั้นทำกาลกิริยาลง จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์"

ทรงปรารภสักการะบูชา    วิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระ