นางกาฬีกุรรฆริกา
เอตทัคคะในฝ่ายผู้ได้ความเลื่อมใสตามเขา
  นางกาฬี เกิดในเมืองราชคฤห์ เมื่อเจริญวัยแล้วได้มีสามีอยู่ในกรุงกุรรฆนคร ต่อมานางได้ตั้งครรภ์ รักษาบริหารครรภ์จนครบกำหนดแล้วคิดว่า “ การคลอดบุตรในเรือนของบุคคลอื่นนั้น เป็นการไม่สมควร” จึงกลับไปยังเรือนบิดามารดาของตนที่กรุงราชคฤห์

   ในเวลาเที่ยงคืนของคืนหนึ่ง นางกาฬีได้ยินเสียงของพวกสาตาคิรยักษ์และเหมวตยักษ์ ซึ่งยืนอยู่ในอากาศเหนือปราสาทของตน กล่าวพรรรณนาพระคุณของพระรัตนตรัยแล้วเกิดความเลื่อมใสที่ได้ยินเสียงสรรเสริญพระพคุณของพระรัตนตรัยนั้น จนได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผล โดยที่ยังไม่ได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเลย และต่อมานางได้คลอดบุตรโดยสวัดี

   พระพุทธองค์ทรงปรารภเหตุนี้ เมื่อทรงสถาปนาบรรดาอุบาสิกาทั้งหลายในตำแหน่งต่าง ๆ ได้ทรงสถาปนาแต่งตั้งนางกาฬีอุบาสิกาไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลาย ในฝ่าย

     ผู้ได้ความเลื่อมใสตามเขา คือ เลื่อมใสโดยฟังตามคืนอื่นหรือตามกันมา.

ย้อนกลับ             ปิดหน้านี้         ถัดไป