พุทธศาสนามีวันสำคัญ
เรายึดมั่นปฏิบัติสืบมา
วันเพ็ญเดือนสามมาฆบูชา
คือวันจาตุรงคสันนิบาต
พระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุม
มาชุมนุมล้วนพระอรหันต์มิพลาด
พระพุทธองค์บวชให้มิได้ขาด
แสดงโอวาทปาติโมกข์คำสอน
อีกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
ขอหยิบยกวันประสูติจากครรภ์พระมารดร
ตรัสรู้ ปรินิพพานเมื่อกาลก่อน
วันเดียวกันแน่นอนเรียกวิสาขบูชา
เดือน 8 ขึ้น 15 ค่ำ
แสดงธรรมปฐมเทศนา
ให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
ณ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
พระโกณทัญญะขออุปสมบท
พระสงฆ์ปรากฏองค์แรกครั้งนั้น
พระรัตนตรัยครบสามประการพลัน
เราเรียกวันอาสาฬหบูชา
เดือน 8 วันแรม 1 ค่ำ นั้น
เขาเรียกกันวันเข้าพรรษา
พระสงฆ์อยู่ประจำวัดเป็นเวลา
สามเดือนหนาเพราะหน้าฝน
อีกวันพระสงฆ์ทำปวารณา
เปิดให้ว่ากล่าวตักเตือนตน
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11ออกพรรษาสุขล้น
พุทธศาสนิกชนตักบาตรเทโว
ในหนึ่งเดือนหลังออกพรรษา
ทอดกฐินตามวัดวาจัดงานใหญ่โต
ได้บุญรับอานิสงสุ์มากโข
ยึดเป็นร่มโพธิ์เหนี่ยวรั้งจิตใจ
รักษาศีลละความชั่วหมั่นทำดี
ดลทุกชีวีชาวพุทธสุขสดใส
ยึดพระธรรมคำสั่งสอนตลอดไป
สุขกายใจรสพระธรรมนำความเจริญ
วิไลพร ทองสุข