ศาลา
หน้าแรก
คำแนะนำการฝึกมโนมยิทธิ
การฝึกมโนมยิทธิ๑
การฝึกมโนมยิทธิ๒
การฝึกมโนมยิทธิ๓
การท่องเที่ยวตามภพต่าง ๆ
การฝึกญาณ ๘

การฝึกท่องเที่ยวตามภพต่าง ๆ

คุณสมพร บุณยเกียรติ - ครูฝึก

ไปเที่ยวพรหม    ไปเที่ยวสวรรค์    ไปเที่ยวนรก

ครู         ขอให้ทุกท่านตัดสินใจว่าการที่เรามาปฏิบัติพระกรรมฐานในวันนี้ ก็เพื่อหวังมรรคผลนิพพานเป็นสำคัญ บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดเห็นจริงตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูทุกประการแล้วว่า การเกิดเป็นมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งกายและใจ มีความยุ่งยากนานาประการและร่างกายของข้าพระพุทธเจ้านี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วไม่ช้าก็เดินเข้าไปหาความแก่ ขณะที่ดำรงชีวิตอยู่ก็มีการป่วยไข้ไม่สบาย ประสบกับอารมณ์ไม่สมหวังนานาประการ บางครั้งก็ถูกเขากลั่นแกล้ง ด่าว่าหรือถูกนินนทามีการพลัดพรากจากของเรักของชอบใจ และสิ่งสุดท้ายที่ทุกคนหนีไม่พ้นก็คือความตาย
            เมื่อร่างกายนี้ตายไปเราก็ไม่สามารถจะแบกเอาไปได้ ร่างกายของบุคคลอื่นอันเป็นที่รักเราก็แบกเอาไปไม่ได้ ทรัพย์สมบัติแม้ชิ้นเดียวหรืองเงินทองแม้แต่บาทเดียว เราก็ไม่สามารถจะแบกเอาไปได้ เพราะฉะนั้นถ้าร่างกายของข้าพระพุทธเจ้านี้พังเมื่อใด ขอตัดสินใจเข้าสู่พระนิพพานตามองค์สมเด็จพระประทีปแก้ว
            ด้วยอำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน ขอได้ทรงโปรดประทานพระมหากรุณาธิคุณ แสดงพระวรกายของพระองค์ในสภาวะพระนิพพานให้ข้าพระพุทธเจ้าทังหมดรับสัมผัสได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า
ครู         ขณะนี้ความรู้สึกของทุกท่านว่าพระพุทธเองค์ประทับอยู่ข้างหน้าพวกเราหรือเปล่าคะ...?
ศิษย์        อยู่ครับ
ครู         เมื่ออยู่แล้วกราบนมัสการพระองค์ท่านหรือยังคะ...?
ศิษย์        อยู่ครับ
ครู         เมื่ออยู่แล้วกราบนมัสการพระองค์ท่านหรือยังคะ...?
ศิษย์        กราบแล้ว
ครู         ขณะที่กราบนมัสการ วันนี้พระพุทธองค์ประทับนั่งหรือนอน หรือยืน...?
ศิษย์        ประทับนั่ง
ครู         พระพุทธเจ้าของเราเข้าสู่พระนิพพานไปสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้ว กายเนื้อของพระองค์ถูกเผาไปแล้ว แต่จิตหรืออทิสสมานกายของพระองค์อยู่บนพระนิพพานตามสภาพความเป็นจริงแล้ว เวลาพระองค์ประทับอยู่ที่วิมานของพระองค์ ท่านแต่งองค์อย่างไร ขอให้ข้าพระพุทธเจ้ารับสัมผัสได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าแล้วทั้งหมดขอกราบแทบพระยุคลบาทขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
ครู         ขณะที่กราบลงไป ความรู้สึกของใจว่าขณะนี้พระพุทธองค์แต่งองค์แบบไหนคะ...?
ศิษย์        ทรงเครื่องพระนิพพาน
ครู         สวยไหมคะ...?
ศิษย์        สวยค่ะ
ครู         ความรู้สึกเครื่องแต่งกายของพระองค์ออกสีอะไรคะ...?
ศิษย์        สีขาวมีประกาย
ครู         ขณะนี้พระองค์แย้มพระโอษฐ์ไหมคะ...?
ศิษย์        ยิ้มนิด ๆ
ครู         หลวงพี่มีความรู้สึกพระพุทธองค์แย้มพระโอษฐ์ไหมคะ...?
ศิษย์ (พระ)        ยิ้มน้อย ๆ
ครู         ขณะที่เราอยู่ต่อหน้าพระองค์ท่าน ตัดสินใจว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์นับตั้งแต่วันนี้จนกว่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบัน สำหรับพระสงฆ์ที่ครองผ้ากาสาวพัสตร์ถือว่าเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ ต้องรักษาศีล ๒๒๗ ข้อโดยเคร่งครัด และขณะที่ดำรงชีวิตอยู่จะทำงานทุกอย่างตามหน้าที่ให้ดีที่สุด ถ้าร่างกายนี้ตายเมื่อใด การเกิดเป็นคนก็ดี เทวดาหรือพรหมก็ดี ข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่พึงปรารถนา ขอติดตามพระองค์มาอยู่บนแดนพระนิพพานแต่เพียงอย่างเดียว ด้วยอำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ขอได้ทรงโปรดประทานพระมหากรุณาธิคุณให้ข้าพระพุทธเจ้ารับสัมผัสอทิสสมานกายของข้าพระพุทธเจ้าแต่ละคนที่อยู่ต่อหน้าพระพุทธองค์บนพระนิพพานขณะนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า แต่ละคนดูซิคะว่าแต่งตัวยังไง เหมือนกายเนื้อข้างล่างที่นั่งอยู่ที่วัดท่าซุงหรือเปล่า...?
ศิษย์        ไม่เหมือน แต่งตัวสวย
ครู         หลวงพี่แต่งตัวเป็นพระสงฆ์หรือเปล่าคะ...?
ศิษย์ (พระ)        ไม่ได้แต่ง
ครู         แต่งเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ...?
ศิษย์        แต่งเป็นชาย
ครู         ให้ทุกคนขอดูอทิสสมานกายเวลาที่อยู่ที่วิมานพระพุทธเจ้าบนพระนิพพาน กับกายเนื้อที่อยู่ในเมืองมนุษย์ อันไหนสวยกว่ากัน...?
ศิษย์        อยู่ข้างบนสวยกว่า
ครู         ภายในบริวเวณวิมานพระพุทธเจ้ากว้างขวางหรือแคบคะ...?
ศิษย์        กว้างค่ะ
ครู         นอกจากสมเด็จพระพุทธองค์แล้ว มีใครเสด็จมาอีกไหมคะ...?
ศิษย์        มี
ครู         มากหรือน้อยคะ....?
ศิษย์        เสด็จมากันมาก
ครู         ทั้งหมดให้แยกกายตัวเองที่แต่งตัวสวย ๆ ให้มีปริมาณเท่ากับทุก ๆ พระองค์ที่เสด็จมาทั้งหมด แล้วกราบนมัสการท่านพร้อมกันทังหมดด้วย อาศัยบารมีพระพุทธเจ้าท่านช่วย กราบได้ไหมคะ...?
ศิษย์        กราบแล้ว
ครู         มีความรู้สึกว่ามีใครอยู่ใกล้ ๆ เราไหมคะ..?
ศิษย์        มี
ครู         รู้จักท่านไหมว่าท่านเป็นใคร...?
ศิษย์        หลวงพ่อ
ครู         วันนี้หลวงพ่อแต่งตัวยังไงคะ...?
ศิษย์        แต่งคล้าย พระพุทธองค์
ครู         หลวงพ่อใส่แว่นไหมคะ...?
ศิษย์        ไม่ใส่ค่ะ
ครู         กราบระลึกถึงพระคุณท่าน เพราะท่านเป็นผู้นำความรู้การฝึกมโนมยิทธิมาสอนเรา ทำให้เราขึ้นมารับสัมผัสว่าแดนพระนิพพานมีจริง ไม่สูญอย่างที่เขาพูดกัน ขณะที่กราบท่านมีความรู้สึกรักเคารพและผูกพันกับองค์ท่านมาก่อนไหม...?
ศิษย์        รู้สึกคุ้น ๆ กับท่านมาก่อน
ครู         ใจอยากจะเรียกท่านว่าอะไรขณะนี้
ศิษย์        เรียกท่านพ่อ
ครู         เพื่อความมั่นใจ ถ้าในอดีตชาติ เราเคยเกิดเป็นลูกองค์หลวงพ่อ ขอให้ท่านได้มีพระเมตตายกมือให้ลูกได้ทราบ
ศิษย์        ยกค่ะ
ครู         เราจะได้มั่นใจว่าในอดีตชาติเราเคยเกิดเป็นลูกหลวงพ่อ ถึงได้ติดตามมาฝึกวิชานี้ เมื่อเรารู้จักท่านพ่อในอดีตแล้ว ขออัญเชิญท่านแม่ที่เป็นคู่บุญบารมีขององค์หลวงพ่อมาทุกชาติ ขอได้ทรงโปรดเสด็จประทับข้างหลวงพ่อให้ลูกได้กราบด้วยเถิดพระเจ้าข้า ท่านเสด็จมาหรือยังคะ...?
ศิษย์        มาแล้ว
ครู         ขอกราบแทบพระบาท แล้วกราบบนตักท่าน
ศิษย์        กราบแล้ว
ครู         พอกราบบนตักท่านแม่ทำอย่างไรคะ...?
ศิษย์        ท่านลูบศีรษะ
ครู         มีความรู้สึกว่าท่านแม่มีความรักเมตตาห่วงใย มีความหวังดีต่อลูกไหมคะ...?
ศิษย์        มีเมตตามาก
ครู         หลวงพ่อท่านบอกว่าใครจะมีพระคุณเกินแม่ไม่มีอีกแล้ว กราบถามท่านแม่ว่าจะกลับลงมาเกิดในเมืองมนุษย์อีกไหมคะ...?
ศิษย์        ไม่ลงมาเกิดอีกแล้ว
ครู         ก็แสดงว่าท่านแม่ของลูกอยู่บนพระนิพพานแล้ว ท่านดีใจไหมคะ วันนี้ลูกขึ้นมาถึงพระนิพพานกราบท่านได้
ศิษย์        ดีใจมากค่ะ
ครู         หลวงพ่อท่านบอกว่าทั้งพระ ทั้งพรหมและเทวดา ถ้าในอดีตชาติเราเคยเกิดเป็นลูกท่านแม้แต่เพียงชาติเดียว ท่านจะถือว่าเป็นลูกท่านตลอดไปคอยช่วยเหลือเราตลอดเวลา ถ้าไม่เกินกฎของกรรม กราบถามพระนามสั้น ๆ ที่องค์หลวงพ่อเรียกท่านแม่มาทุกชาติว่าชื่ออะไร
ศิษย์        ท่านแม่ศรี
ครู         ถูกต้อง ต่อไปนี้ให้จำท่านแม่ไว้ เวลาไปที่ใดขอบารมีให้ท่านช่วยนำไป จะได้คล่องขึ้น วันนี้วิมานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังใหญ่หรือเล็ก และทำด้วยอะไร...?
ศิษย์        ใหญ่มากครับ ทำด้วยเพชร สวยมาก
ครู         เป็นการพิสูจน์แล้วว่า แดนพระนิพพานไม่สูญอย่างที่บางคนพูดกัน คำว่าสูญ ต้องไม่มีอะไรเลย นี่วิมานของพระองค์ก็มี พระองค์แย้มพระโอษฐ์แต่งองค์ทรงเครื่องพระนิพพาน เราก็รับสัมผัสได้ แม้กระทั่งจิตหรืออทิสสมานกายของตัวเราเองออกจากร่างอยู่ต่อหน้าพระพุทธองค์ เราก็รับสัมผัสได้ ความรู้สึกของจิตเวลาอยู่บนพระนิพพานเป็นอย่างไร...?
ศิษย์        สบาย รู้สึกเบา โปร่ง
ครู         สมอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “นิพพานัง ปรมัง สุขัง” นิพพานเป็นสุขที่สุด จริงไหมคะ...?
ศิษย์        จริงค่ะ
ครู         ขอให้ทุกคนขอบารมีขององค์สมเด็จพระประทีปแก้ว ขอหลวงพ่อ ท่านแม่ช่วย ขอรับสัมผัสแดนพระนิพพานทั้งหมดว่ามีวิมานมากหรือน้อยเพียงใด...?
ศิษย์        มีวิมานมาก
ครู         แต่ละวิมานสว่างไสวหรือมืด...?
ศิษย์        สว่างมาก สวยไปหมดเลย
ครู         เหมือนความสว่างในเมืองมนุษย์ไหม...?
ศิษย์        ไม่เหมือน สว่างเป็นประกาย
ครู         ให้ทุกคนนึกถึงผลบุญที่ทำมาตั้งแต่ต้น จนถึงบัดนี้ถ้าข้าพระพุทธเจ้ามีวิมานอยู่บนพระนิพพาน ขอองค์สมเด็จพระบรมครู ขอหลวงพ่อ ท่านแม่ช่วยสงเคราะห์นำลูกไปวิมานและเห็นทรัพย์สมบัติในวิมานได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ เพื่อความมั่นใจที่จะกลับมาทำความดีในเมืองมนุษย์ เพื่อให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า มีความรู้สึกว่ามีวิมานไหมคะ...?
ศิษย์        มีหลังคายอดแหลม วิมานทำด้วยแก้ว
ครู         เข้าไปในวิมานอันเป็นสมบัติของเรา ถ้าตายไปจากชาตินี้ เข้าไปได้ไหมคะ...?
ศิษย์        เข้าไปได้ มีเตียงนอนทำด้วยแก้วผสมทอง
ครู         ลองขึ้นไปนอนบนเตียงว่าจะลื่นหล่นลงมาไหม...?
ศิษย์        ไม่หล่น นอนได้ มีที่นอนหมอนมารองรับ
ครู         นอนสบายไหม ถ้าไม่หล่นลงมาแสดงว่ากำลังใจเข้มแข็งพอ ถ้าตายก็สามารถขึ้นมาอยู่บนพระนิพพานได้ เป็นการวัดกำลังใจเราเอง องค์หลวงพ่อท่านแม่เสด็จมาไหมคะ...?
ศิษย์        มาค่ะ
ครู         มีทรัพย์สมบัติในวิมานไหมคะ...?
ศิษย์        มีมากค่ะ
ครู         ทรัพย์สมบัติพร้อมด้วยวิมานเกิดจากผลบุญที่เราทำมาทั้งหมด ทีนี้เวลาทำบุญแล้วถ้าต้องการเห็นสิ่งใด ก็ตั้งจิตอธิษฐานขอเห็นสิ่งนั้นมีที่วิมานหรือไม่ เวลานี้ให้ทุกคนลองเทียบดูตัวเราในเมืองมนุษย์พร้อมด้วยบ้านที่อยู่กับวิมานบนพระนิพพานและอทิสสมานกายที่อออกจากกายเนื้อ อันไหนสวยสดงดงามกว่ากัน...?
ศิษย์        ข้างบนสวยกว่า
ครู         เห็นอย่างนี้แล้ว ถ้าร่างกายเนื้อในเมืองมนุษย์ตายเมื่อใดยังจะเสียดายร่างกายของเราเอง หรือห่วงใยอาลัยอาวรณ์ในร่างกายของบุคคลอื่นอันเป็นที่รักอีกไหม...หรือห่วงทรัพย์สมบัติในเมืองมนุษย์ไหม...?
ศิษย์        ไม่เสียดาย ไม่ห่วงใย
ครู         ฉะนั้นก็ตัดสินใจว่า ถ้ากลับลงไปในเมืองมนุษย์ขณะที่ดำรงชีวิตอยู่จะทำงานตามหน้าที่ให้ดีที่สุด ถ้ากายเนื้อพังเมื่อใดขอติดตามองค์สมเด็จพระบรมสุคตขึ้นมาอยู่ที่วิมานบนพระนิพพานแต่เพียงอย่างเดียว

ไปเที่ยวพรหม