ศาลา
หน้าแรก
คำแนะนำการฝึกมโนมยิทธิ
การฝึกมโนมยิทธิ๑
การฝึกมโนมยิทธิ๒
การฝึกมโนมยิทธิ๓
การท่องเที่ยวตามภพต่าง ๆ
การฝึกญาณ ๘

การฝึกท่องเที่ยวตามภพต่าง ๆ

คุณสมพร บุณยเกียรติ - ครูฝึก

ไปเที่ยวพรหม    ไปเที่ยวสวรรค์    ไปเที่ยวนรก

ไปเที่ยวพรหม

ครู         ต่อไปนี้จะพาไปแดนพรหม พรหมมีอยู่ ๒ ประเภท คือรูปพรหมกับอรูปพรหม ให้ทุกคนเอาจิตจับพระรูปพระโฉมของอค์สมเด็จพระพิชิตมารที่ทรงเครื่องพระนิพพานใสเป็นแก้วประกายพรึกทั้งองค์ แล้วขอบารมีหลวงพ่อ ท่านแม่ ขอไปแดนรูปพรหมที่แบ่งเป็นชั้น ๆ ทั้งหมด ๑๖ ชั้น ขอรับสัมผัสว่าพรหมแบ่งเป็นชั้น ๆ จริงหรือไม่ มีวิมานมากหรือน้อยเพียงใด
ศิษย์        แบ่งเป็นชั้น แต่ละชั้นมีวิมานมาก
ครู         ขอไปแดนพรหมชั้นที่ ๑๖ โดยขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงพ่อ ท่านแม่ ขอไปกราบท่านสหัมบดีพรหม ท่านเป็นใหญ่คุมพรหมทั้งหมด ๑๖ ชั้น ถึงหรือยังคะ...?
ศิษย์        ถึงแล้ว
ครู         กราบท่านสหัมบดีพรหมหรือยัง...?
ศิษย์        กราบแล้ว
ครู         ท่านสหัมบดีพรหมแต่งองค์เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย...?
ศิษย์        แต่งเป็นผู้ชาย
ครู         แต่งเหมือนคนในเมืองมนุษย์หรือเปล่าคะ...?
ศิษย์        ไม่เหมือน แต่งตัวสวยเป็นแก้วแพรวพราว
ครู         ขอดูเนื้อของท่านสหัมบดีพรหมเป็นอย่างไรคะ...?
ศิษย์        เนื้อใสเป็นแก้ว
ครู         เครื่องประดับของพรหมออกสีอะไร...?
ศิษย์        เป็นประกายสีทอง
ครู         ประกายสีทองของเครื่องประดับสาด มาจับเนื้อของพรหมที่ใสเป็นแก้ว จึงทำให้มองพรหมทั้งองค์คล้ายทอง รู้สึกไหมคะ...?
ศิษย์        คล้ายเป็นทองทั้งองค์
ครู         พรหมท่านมีกี่หน้า มีกี่มือ...?
ศิษย์        มี ๔ หน้า มีหลายมือ
ครู         ขอท่านสหัมบดีพรหมช่วยให้เห็นตามสภาวะความเป็นจริงว่าอทิสสมานกายของพรหมมีกี่หน้า มีกี่่มือ ขอให้ท่านให้เห็นตามความเป็นจริงด้วยเถิดพระเจ้าข้า
ศิษย์        ท่านมีหน้าเดียว มี ๒ มือ
ครู         พรหมท่านมีที่อยู่เป็นบ้านหรือวิมาน...?
ศิษย์        ท่านมีวิมานเป็นแก้ว
ครู         รูปพรหมทั้งหมดมี ๑๖ ชั้น พรหมชั้นที่ ๑-๑๑ ถ้าใครขึ้นมาเกิดพอหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับลงไปเกิดอีก แต่พรหมชั้นที่ ๑๒-๑๖ ถ้าใครขึ้นมาเกิด จะบำเพ็ญบารมีต่อถึงพระนิพพานเลย ไม่ต้องกลับลงไปเกิดอีกแล้ว ให้ทุกคนขอบารมีองค์สมเด็จพระชินวร กราบทูลถามว่าในอดีตชาติทั้งหมดที่ผ่านมาข้าพระพุทธเจ้า เคยเกิดเป็นพรหมาก่อนไหม...?
ศิษย์        เคยเกิด
ครู         ถ้าเคยเกิด เกิดมากหรือน้อยครั้ง ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระพุทธเมตตาแสดงภาพการเกิดเป็นพรหมทั้งหมดของข้าพระพุทธเจ้า ว่าเคยเกิดมากหรือน้อยเพียงใด ให้ข้าพระพุทธเจ้ารับสัมผัสได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า
ศิษย์        เคยเกิดมากจนนับไม่ถ้วน
ครู         ขอพระบารมีขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถ ได้ทรงโปรดสงเคราะห์แสดงอทิสสมานกายของข้าพระพุทธเจ้าสมัยเกิดเป็นพรหมสัก ๑ ชาติ พร้อมด้วยที่อยู่ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า
ศิษย์        รู้สึกแล้ว แต่งตัวเป็นผู้ชาย ใส่ชฎา มีเครื่องประดับ มีึเนื้อใสเป็นแก้ว
ครู         พรหมไม่มีเพศอยู่ด้วยอำนาจะรรมปิติแต่งตัวคล้ายผู้ชาย มีความสุขต่างกับกายเนื้อในเมืองมนุษย์ชาติปัจจุบันนี้ไหม...?
ศิษย์        ต่างกันมาก ครู         มีที่อยู่เป็นอย่างไรสมัยเป็นพรหม...?
ศิษย์        ที่อยู่เป็นวิมานทำด้วยแก้วผสมทอง
ครู         จากจุดสูงสุดคือการเกิดเป็นพรหม พอหมดบุญวาสนาบารมีจากพรหมชาติที่เห็นนี้ เราก็มาเกิดเป็นคนในชาติปัจจุบัน สามารถแบกเอาวิมานที่เป็นแก้วหรืออทิสสมานกายที่สวยสมัยเป็นพรหมมาถึงชาตินี้ไหม...?
ศิษย์        ไม่สามารถแบกเอามาได้เลยแม้แต่อย่างเดียว
ครู         ขอบารมีพระพุทธเจ้า ขอระลึกชาติ ถอยหลังก่อนที่ข้าพระพุทธเจ้าจะเกิดเป็นพรหมชาติที่เห็นเมื่อกี้นี้ ข้าพระพุทธเจ้าเกิดเป็นคนสมัยนั้นทำความดีอะไร ตายไปแล้วจึงไปเกิดเป็นพรหมได้...?
ศิษย์        นั่้งสมาธิ ถือศีล ทำทาน สร้างวัด ฟังเทศน์
ครู         ขอดูภาพก่อนที่จิตจะออกจากร่างไปเกิดเป็นพรหม เราตายในลักษณะอย่างไร...?
ศิษย์        ตายอย่างสงบ คล้ายเข้าฌานอยู่ แล้วจึงตาย
ครู         ถูกต้อง คนที่จะไปเกิดเป็นพรหมได้เวลาตายจิตจะต้องเข้าฌานอยู่จึงจะไปเกิดเป็นพรหมได้ ต่อให้ทำบุญกี่แสนกี่ล้าน ถ้าไม่ได้เข้าฌานตายก็ไม่สามารถที่จะไปเกิดเป็นพรหมได้ การระลึกชาติตัวเองว่าเคยเป็นอะไรมาก่อน เรียกว่า ปุพเพนิวาสานุสติญาณ
            เราเคยสัมผัสแล้วว่า แดนรูปพรหมเป็นยังไง ให้ขอพระบารมีของอค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ขอไปรับสัมผัสแดน อรูปพรหม ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ชั้น วันนี้ขอไปรับสัมผัสแดนอรูปพรหมชั้นที่ ๔ พร้อมกัน...ไปถึงหรือยังคะ...?
ศิษย์        ไปถึงแล้ว
ครู         เมื่อไปถึงมีความรู้สึกว่าแดนนี้เป็นยังไง...?
ศิษย์        แดนอรูปพรหมกว้าง เวิ้งว้างไม่มีขอบเขต และสว่าง
ครู         ในอาณาเขตของความสว่างคล้าย ๆ มีอะไรไหมคะ...?
ศิษย์        เป็นวง ๆ ดวง ๆ มีประกายคล้ายดาว
ครู         มีดวงเดียวหรือหลายดวง...?
ศิษย์        มีมาก
ครู         มีวิมานไหมคะ...?
ศิษย์        ไม่มี
ครู         วง ๆ หรือดวงเล็ก ๆ นั่นคือ จิตของผู้ที่ตายแล้วไปเกิดอยู่ในแดนอรูปพรหม ไม่มีรูปร่างเหมือนอทิสสมานกายของพรหม และไม่มีวิมาน ลอยอยู่นานแสนนานนับเป็นกัป ๆ ไม่สามารถจะรับฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ พอหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับลงมาเกิดใหม่หรืออาจไปเสวยทุกข์ในแดนอบายภูมิตามกรรมชั่วที่ทำไว้ก็ได้ พวกนี้ขณะที่เป็นมนุษย์ชอบเข้าอรูปฌาน แต่ไม่มีอารมณ์จิตรักพระนิพพาน ตายแล้วไปเกิดบนแดนอรูปพรหมเห็นอย่างนี้แล้วอยากมาลอยเป็นดวง ๆ อย่างนี้ไหม...?
ศิษย์        ไม่อยาก
ครู         เมื่อไม่อยาก ขอไปพระนิพพานชาตินี้ หลวงพ่อถึงได้สอนให้พวกเรามีอารมณ์จิตรักพระนิพพาน ตายแล้วจะได้ไป บนพระนิพพานอันเป็นแดนที่มีความสุข ให้กราบลาท่านสหัมบดีพรหมที่ท่านสงเคราะห์เรา แล้วทั้งหมดจับพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าที่ทรงเครื่องพระนิพพานให้ใสเป็นแก้วทั้งองค์ ขอหลวงพ่อ ท่านแม่ ขอไปแดนสวรรค์ทั้งหมด ๖ แดน ซึ่งไม่แบ่งชั้นเหมือนแดนพรหม ว่าแดนสวรรค์ทั้งหมดมีวิมานมากหรือน้อยเพียงใดด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า

ไปเที่ยวสวรรค์

ครู         สวรรค์เขตแรกที่จะไปคือสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัสดี ขอไปกราบท่านท้าวมาลัย หรือพระยามาราธิราช ท่านเป็นหัวหน้าคุมสวรรค์เขตนี้ทั้งหมด ไปที่วิมานท่านถึงหรือยังคะ..?
ศิษย์        ถึงแล้ว
ครู         กราบแทบพระบาทท่านท้าวมาลัย ท่านแต่งองค์ยังไงคะเทวดาชั้นนี้...?
ศิษย์        แต่งเป็นเทวดา มีเสื้อผ้าใส่ มีชฎา มีเครื่องประดับ เนื้อของเทวดาผ่องใส ไม่ทึบเหมือนเนื้อของคนในเมืองมนุษย์ แต่ไม่ใสเท่าพรหม
ครู         เทวดาท่านมีเสื้อผ้าใส่ ไม่เหมือนอย่างที่ภาพเขียน หรือภาพวาดตามฝาผนังโบสถ์เป็นเทวดา นั้นตามเป็นจริงท่านสวย มีเครื่องแต่งกายครบถ้วน ท่านมีความเป็นทิพย์ มีความสุข วิมานของเทวดาชั้นนี้สวยไหมคะ...?
ศิษย์        สวยค่ะ หลังใหญ่ ทำด้วยแก้ว
ครู         เป็นอันว่าวิมานของเทวดาเป็นแก้ว สวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัสดี คนที่จะมาเกิดได้ ขณะที่มีชีวิตอยู่ท่นได้ฌาน ๔ แต่เวลาตายไม่ได้เข้าฌานตาย จึงมาเกิดเป็นเทวดาชั้นนี้ กราบลาท่านท้าวมาลัยที่สงเครห์เรา ทั้งหมดขอบารมีขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย์ ขอหลวงพ่อ ท่านแม่พาไปยังสวรรค์เขตต่อไป คือชั้น นิมมานรดี ขอไปกราบท่าน ท้าวนิมมานรดี ที่ีวิมานของท่าน ถึงหรือยังคะ...?
ศิษย์        ถึงแล้ว
ครู         กราบนมัสการท่าน ท่านยิ้มไหมคะ...?
ศิษย์        ยิ้ม ท่านแต่งตัวเป็นเทวดาผู้ชาย
ครู         มีวิมานไหมคะ...?
ศิษย์        มี
ครู         วิมานท่านทำด้วยอะไรคะ...?
ศิษย์        ทำด้วยแก้ว
ครู         บริเวณเขตนี้ทั้งหมดมีวิมานมากน้อยเพียงใดคะ...?
ศิษย์        มีวิมานมาก แพรวพราว
ครู         เทวดาชั้นนี้ ขณะที่เป็นมนุษย์ท่านมีฤทธิ์ ได้กสิณ ๑๐ เจริญฌานสมาบัติสามารถเนรมิตสิ่งต่าง ๆ ได้เวลาตายก็มาเกิดเป็นเทวดาชั้นนิมมานรดี จิตจับพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าให้ใส กราบทูลถามพระองค์ว่าในอดีตชาติทั้งหมดข้าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นเทวดาชั้นนิมมานรดีไหมคะ...?
ศิษย์        เคยเกิด
ครู         ถ้าเคยเกิดขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระพุทธเมตตาแสดงภาพทั้งหมดของการเกิดเป็นเทวดาชั้นนิมมานรดีว่ามากหรือน้อยเพียงใดด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า
ศิษย์        มากครั้งนับไม่ไหว
ครู         ขอดูภาพขณะที่เราเป็นมนุษย์ก่อนที่จะมาเกิดเป็นเทวดาชั้นนี้ เราทำความดีอะไรบ้าง...?
ศิษย์        เข้าฌานสมาบัติ สามารถเนรมิตหรือเสกใบไม้เล็ก ๆ เป็นตัวแมลงได้
ศิษย์        สามารถหายตัวได้
ครู         สมัยนั้นสนุกสนานกับการเนรมิตสิ่งต่าง ๆ ได้จนเพลิน ตายไปจึงเกิดเป็นเทวดาชั้นนิมมานรดี พอหมดบุญวาสนาบารมีก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันอีกใช่ไหมคะ เป็นอันว่าสวรรค์ชั้นนี้ทุกคนเคยเกิด กราบลาท่านท้าวนิมมานรดีที่ท่านสงเคราะห์เรา
            ทั้งหมดจับพระรูปพระโฉมพระพุทธเจ้าให้ใสที่ทรงเครื่องพระนิพพานและขอพระบารมีท่านให้ได้กราบ หลวงปู่ปาน ผู้มีพระคุณซึ่งประทับอยู่บน สวรรค์ชั้นดุสิต ท่านเป็นปรมาจารย์ขององค์หลวงพ่อ ความรู้ทั้งหมดที่หลวงพ่อได้รับมาจากหลวงปู่ปาน และในอดีต หลวงพ่อเคยเป็นลูกหลวงปู่ปาน พวกเราที่เป็นลูกหลวงพ่อจึงเรียกว่า หลวงปู่ปาน ขณะนี้หลวงปู่แต่งองค์เป็นพระสงฆ์หรือเทวดา...?
ศิษย์        หลวงปู่แต่งองค์เป็นเทวดาผู้ชาย มีวิมานสวยและใหญ่
ครู         กราบระลึกถึงพระคุณหลวงปู่ ขอพรท่าน ให้ท่านช่วยให้หลานรับสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง เมื่อไปยัง ณ ที่ใดก็ตาม หลวงปู่ประทานพรไหมคะ...?
ศิษย์        ท่านยิ้มและให้พร ท่าทางท่านใจดี
ครู         สวรรค์ชั้นดุสิตวิมานใหญ่หรือเล็ก...?
ศิษย์        ใหญ่โตและสวยงามมาก
ครู         สวรรค์ชั้นดุสิต หลวงพ่อบอกว่าเข้ายากมาก คนที่จะมากเกิดได้ต้องปรารถนาพระโพธิญาณ คือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง หรือปรารถนาเป็นพระพุทธบิดา พระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง หรือต้องเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป จึงจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตได้ เมื่อมาถึงสวรรค์ชั้นนี้แล้ว สิ่งที่จะขาดไม่ได้ที่เราควรจะต้องไปกราบท่านอีกองค์หนึ่ง คือขอไปกราบ หน่อพระบรมพงศ์โพธิสัตว์สมเด็จพระศรีอริยเมตตรัย ที่วิมานของพระองค์ท่าน...ถึงหรือยังคะ...?
ศิษย์        ถึงแล้วค่ะ
ครู         กราบนมัสการสมเด็จพระศรีอริยเมตตรัย พระองค์แต่งองค์ยังไงคะ...?
ศิษย์        แต่งเป็นเทวดาผู้ชาย สวยมาก
ครู         รัศมีกายของพระองค์เป็นอย่างไรคะ...?
ศิษย์        รัศมีกายสว่างใสเป็นเพชร
ครู         พระองค์มีวิมานหรือเปล่า...?
ศิษย์        มีวิมานสวยงามมาก หลังใหญ่
ครู         ขอบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเทียบรัศมีกายพร้อมด้วยวิมานของหลวงปู่ปานกับของสมเด็จพระศรีอริยเมตตรัย ของใครสว่างไสวสวยงามมากกว่ากัน...?
ศิษย์        ของสมเด็จพระศรีอริยเมตตรัยท่านสวยเป็นประกายมากกว่าของหลวงปู่ปาน
ครู         ถูกต้อง เพราะสมเด็จพระศรีอริยเมตตรัยท่านจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป รัศมีกายและวิมานจึงสวยกว่า กราบลาทั้งสองพระองค์ ที่สงเคราะห์เราเรา
ศิษย์        กราบแล้ว
ครู         ให้ทุกคนจับพระรูปพระโฉมขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วขอไปกราบทาน ท้าวยามา ท่านคุมสวรรค์ชั้น ยามา ทั้งหมด
ครู         ถึงหรือยังคะ...?
ศิษย์        ถึงแล้ว
ครู         ท่านท้าวยามา แต่งเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย...?
ศิษย์        แต่งเป็นเทวดาผู้ชาย
ครู         ขอดูท่านเจ้าของวิมานแต่ละวิมานบนสวรรค์ชั้นยามา ว่าท่านทำอะไรกันอยู่...?
ศิษย์        ท่านทำสมาธิ เขตนี้เงียบ ๆ
ครู         สวรรค์เขตนี้ท่านปู่พระอินทร์จะไม่ใช้งาน ท่านจะนั่งบำเพ็ญภาวนาตลอด พวกเราในที่นี้มีใครชอบสวดมนต์ไหมคะ...?
ศิษย์        มีค่ะ
ครู         และบางครั้งเคยได้ยินเสียงสวดมนต์มาจากที่อื่น โดยหาไม่ได้ว่ามีใครเปิดวิทยุหรือเปิดเทป มีบ้างไหมคะ...?
ศิษย์        เคยได้ยิน
ครู         หลวงพ่อท่านบอกเสียงนั้นคือ เสียงสวดมนต์จากเทวดาชั้นยามา แสดงว่าอารมณ์จิตของเราขณะนั้นเข้าสู่อุปจารสมาธิ จิตจึงเป็นทิพย์สมารถรับสัมผัสเสียงสวดมนต์จากเทวดาชั้นยามาได้ คนที่จะมาเกิดเป็นเทวดาชั้นนี้ได้ขณะที่มีชีวิตอยู่ชอบสวดมนต์ เวลาตายจิตเข้าสู่อุปจารณสมาธิ ตายแล้วมาเกิดเป็นเทวดาชั้นยามา
            สวรรค์ที่จะพาต่อไป ก็คือสวรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองหลวงของสวรรค์ ๖ ชั้น ซึ่งเราเคยไปมาแล้วเป็นที่ตั้งของพระจุฬามณีเจดียสถาน ขอไปกราบ ท่านท้าวโกสีย์สักเทวราช หรือในเมืองมนุษย์เรียกท่านว่า พระอินทร์ ถึงหรือยังคะ...?
ศิษย์        ถึงแล้วค่ะ
ครู         ท่านประทับนั่งหรือยืน...?
ศิษย์        ท่านประทับนั่ง
ครู         ท่านนั่งบนอะไรคะ...?
ศิษย์        นั่งบนพระแท่นเป็นแก้ว
ครู         พระแท่นนี้เรียกว่า บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ เป็นแก้ว ๗ ประการ บนพระแท่นมีใครอีกไหมคะ...?
ศิษย์        มีผู้หญิง
ครู         นั่นคือพระชายาของท่านพระอินทร์ ท่านที่เคยเป็นลูกหลวงพ่อในอดีตชาติ จะเรียกท่านปู่พระอินทร์และท่านย่า เพราะหลวงพ่อเคยเป็นลูกท่าน ลองเทียบดูซิคะว่าท่านแม่ศรี กับท่านย่าของเรา ใครแก่กว่ากัน...?
ศิษย์        สาวพอ ๆ กัน
ครู         ถูกต้อง ข้างบนนี้ไม่มีแก่ บริวารของท่านปู่พระอินทร์มีมากหรือน้อยเพียงใด...?
ศิษย์        มีมากทั้งเทวดาผู้หญิงผู้ชาย
ครู         ขอดูรูปร่างหน้าตาของเทวดาว่าเป็นอย่างไร...?
ศิษย์        หน้าตาสดชื่น เครื่องประดับแววาว ดูแล้วชื่นใจ
ครู         กราบถามท่านปู่พระอินทร์ว่าพวกเราเคยเกิดเป็นเทวดากันไหมคะ...?
ศิษย์        เคยเกิดมากจนนับไม่ไหว มีทั้งเทวดาผู้หญิงและผู้ชาย
ครู         เห็นแล้วนะคะว่าเทวดามีทั้งผู้หญิงผู้ชาย คือเทพบุตรและนางฟ้า แตกต่างจากพรหมที่เราเคยเกิดไม่มีเพศหญิง เพศชาย อยู่ด้วยอำนาจธรรมปีติ ขอดูเนื้อของเทวดากับเนื้อของพรหมต่างกันหรือเหมือนกัน...?
ศิษย์        เนื้อของพรหมใสกว่าเนื้อของเทวดา ครู         วิมานต่างกันหรือว่าเหมือนกัน...?
ศิษย์        วิมานของเทวดาใสน้อยกว่าของพรหม
ครู         สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลก กราบถามท่านว่าเราเคยเกิดไหม...?
ศิษย์        เคยเกิด
ครู         มากหรือน้อยครั้ง...?
ศิษย์        มากจนนับไม่ถ้วน
ครู         ถ้าเราเคยเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ขอท่านที่เคยเป็นเพื่อนเราสมัยอยู่บนดาวดึงส์ แต่ท่านไม่ได้ลงมาเกิดอย่างพวกเรา ขอได้โปรดเสด็จมาประชุมพร้อมกันทั้งหมดด้วยเถิดพระเจ้าข้า ท่านมากันหรือยังคะ...?
ศิษย์        มากันมาก ท่านยิ้ม
ครู         ก็เป็นการพิสูจน์ว่าสวรรค์ชั้นนี้เราเคยเกิดมาแล้ว พอหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องมาเกิดใหม่อีก บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีที่เที่ยวมาก แต่ก่อนอื่นขอไปชมที่ประทับของท่านปู่พระอินทร์ ซึ่งเป็นเทวราชา ถึงหรือยังคะ...?
ศิษย์        ถึงแล้วค่ะ
ครู         เมื่อมาถึงรู้สึกว่าวิมานของท่านปู่พระอินทร์ใหญ่หรือเล็ก...?
ศิษย์        ใหญ่มาก หลังคาซ้อนสูงขึ้นไปจนนับไม่ถ้วน มีบริวารคือเทวดา นางฟ้ามากมาย
ครู         ต่อไปขอพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านปู่ ท่านย่า ท่านพ่อ ท่านแม่ ขอไปชมสวนบนสวรรค์ซึ่งมีหลายสวน แต่วันนี้ขอไปชมสวนนันทวันก่อน ถึงหรือยังคะ..?
ศิษย์        ถึงแล้ว สวนใหญ่และสวยมาก
ครู         มีอะไรในสวน...?
ศิษย์        ต้นไม้ที่มีผล
ครู         สวนนันทวันเป็นสวนผลไม้ ต่อไปขอไปชม สวนจิตรลดาวัลย์ ถึงหรือยัง...?
ศิษย์        ถึงแล้ว เป็นสวนดอกไม้สวยงามมาก มีดอกไม้เป็นพุ่มเป็นระเบียบ
ครู         ในสวนมีเทวดานางฟ้ามากไหมคะ...?
ศิษย์        มีมาก ท่านมองดูพวกเรา
ครู         เทวดาชั้นนี้เวลาคนในเมืองมนุษย์ ถือศีล ทำบุญทำทาน เจริญพระกรรมฐาน ท่านจะโมทนาด้วยการฟ้อนรำ ขอดูซิคะว่าเทวดานางฟ้าท่านฟ้อนรำแบบไหน...?
ศิษย์        รำคล้ายรำไทย แต่ดูอ่อนช้อยกว่า เครื่องประดับก็แพรวพราวกว่า
ครู         ออกจากสวนจิตรลดาวัลย์ ไปยังสระโบกขรณี ซึ่งเป็นที่สำราญของชาวสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พร้อมกัน ถึงหรือยังคะ...?
ศิษย์        ถึงแล้ว สระใหญ่น้ำใส
ครู         ลองลงไปว่ายเล่นดูซิ ว่าน้ำเย็นหรือร้อน...?
ศิษย์        น้ำเย็นสบาย มีเทวดานางฟ้าท่านอยู่ในสระด้วย
ครู         กลับขึ้นมาดูซิคะว่าตัวเปียกหรือเปล่า...?
ศิษย์        ไม่เปียก
ครู         นี่คือความเป็นทิพย์ตัวจึงไม่เปียก ขณะลงไปถอดชฎาถอดรองเท้าหรือเปล่าคะ...?
ศิษย์        ไม่ได้ถอด แต่ก็ไม่จม
ครู         ใช้ได้ สวรรค์ชั้นนี้มีที่เที่ยวมาก มีความสนุกสบาย แต่ทว่าพอหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับลงมาเกิดใหม่อีก ดังเช่นพวกเราก็เคยเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์กันมาแล้ว สวรรค์ชั้นนี้คนที่จะมาเกิดได้ ขณะมีชีวิตอยู่ชอบถวายสังฆทาน ถวายวิหารทาน หรือต้องทำบุญตัดชีวิต หมายถึงถ้าเรามีอาหารอยู่มือ้หนึ่งสำหรับตัวเราเอง เกิดไปพบคนหรือสัตว์ที่อดอยากต้องการอาหาร หาที่อื่นก็ไม่มี เรายอมเสียสละอาหารมื้อนั้นให้ โดยเรายอมอดอย่างนี้ เรียกว่า ทำบุญตัดชีวิต
            หลวงพ่อท่านบอกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เข้ายากมาก ถ้าใครต้องการมาเที่ยวเองก็มาขอท่านปู่ ท่านย่าให้ท่านช่วยสงเคราะห์ ตอนนี้ขอกราบลาพระองค์ท่าน สวรรค์เขตสุดท้ายที่เราจะไปวันนี้คือสวรรค์ จาตุมหาราช ขอไปกราบท่าน ท้าวเวสสุวรรณ ที่วิมานของพระองค์ท่าน
ศิษย์        ถึงแล้ว
ครู         ท่านท้าวเวสสุวรรณ พรองค์แต่งตัวอย่างไร...?
ศิษย์        แต่งเป็นเทวดาผู้ชาย
ครู         แต่งตัวสวยหรือเปล่า...?
ศิษย์        สวยมาก
ครู         ท่านท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นท้าวมหาราชคุมทางทิศเหนือ กราบท่านแล้วขออัญเชิญท่านท้าวมหาราชอีก ๓ พระองค์ ขอได้โปรดเสด็จมาประชุมพร้อมกันด้วยเถิดพระเจ้าข้า
ครู         ท่านเสด็จมาหรือยังคะ...?
ศิษย์        มาแล้ว
ครู         แยกกายกราบท่านพร้อมกันทั้ง ๔ พระองค์ แล้วขออัญเชิญบริวารของท่านท้าวมหาราชทั้ง ๔ พรองค์ ขอได้โปรดเสด็จมาประชุมพร้อมกันทั้งหมด ท่านมาหรือยังคะ...?
ศิษย์        มาแล้วค่ะ
ครู         มามากหรือน้อย...?
ศิษย์        มามาก เต็มไปหมด
ครู         แยกกายของเราที่สวย ๆ ให้มีปริมาณเท่ากับทุก ๆ พระองค์ที่เสด็จมามากแล้วกราบท่านพร้อมกัน เทวดาชั้นนี้มีหน้าที่ควบคุมดูแลเขตภาคพื้นดินของมนุษย์ มีเทวดา ๒ พวก คือ รุกขเทวดา กับภูมิเทวดา ขอชมรุกขเทวดาในเขต วัดท่าซุง ว่ามีหรือไม่...?
ศิษย์        มีมาก
ครู         ท่านรุกขเทวดาแต่งตัวอย่างไร มีวิมานไหม...?
ศิษย์        ท่านแต่งเป็นเทวดามีวิมานแปะอยู่กับกิ่งไม้ บนยอดไม้
ครู         วิมานของท่านทำด้วยอะไร...?
ศิษย์        ทำด้วยแก้วผสมทอง
ครู         วิมานของรุกขเทวดาสวยเหมือนกับเทวดาชั้นต่าง ๆ ที่ผ่านมาไหม...?
ศิษย์        ไม่เหมือน สวยน้อยกว่า
ครู         ถูกต้อง เพราะบุญท่านน้อยกว่า ขอพระบารมีของอค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านพ่อ ท่านแม่ ขอให้ข้าพระพุทธเจ้ารับสัมผัสภูมิเทวดาในเขตวัดท่าซุงด้วยว่ามีหรือไม่...?
ศิษย์        มีมาก
ครู         ท่านมีวิมานไหมคะ...?
ศิษย์        มีค่ะ วิมานลอยอยู่เหนือพื้นดินเล็กน้อย
ครู         วิมานของภูมิเทวดาทำด้วยอะไร...?
ศิษย์        ทำด้วยแก้วผสมทอง
ครู         ถ้าเทียบกับท่านรุกขเทวดา ของใครสวยกว่ากัน
ศิษย์        วิมานของรุกขเทวดาสวยกว่าของภูมิเทวดา
ครู         ถูกต้องเพราะภูมิเทวดาบุญน้อยกว่า คนที่จะมาเกิดเป็นเทวดาชั้นนี้ ขณะที่มีชีวิตอยู่ทำบุญตามประเพณี เขามีเทศกาลงานวัดก็ไปกับเขาด้วยความสนุกสนาน รอ้งรำทำเพลง ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจทำบุญ แต่เวลาตายจิตนึกถึงว่าเราเคยทำบุญ จึงไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชที่เรียกว่า ภูมิเทวดา
            แต่หลวงพ่อสอนว่าอย่าไปดูถูกภูมิเทวดา เพราะเทวดาหางแถวดีกว่ามนุษย์หัวแถว เทวดาท่านมีกายเป็นทิพย์ ไม่มีร่างกายที่สกปรกอย่างเรา ไม่ต้องทำมาหากิน เหนื่อยยากอย่างพวกเรา กราบทูลถามองค์สมเด็จพระพิชิตมารว่าในอดีตชาติ ข้าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นภูมิเทวดาหรือเปล่า...?
ศิษย์        เคยเกิด
ครู         ถ้าเคยเกิด ขอดูภาพว่าเกิดมากหรือน้อยครั้งเพียงใด...?
ศิษย์        เกิดมากครั้ง
ครู         ขอพระองค์ได้โปรดสงเคราะห์แสดงอทิสสมานกายของข้าพระพุทธเจ้าสมัยเป็นภูมิเทวดาสัก ๑ ชาติ พร้อมด้วยที่อยู่ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า
ครู         ใครรู้สึกแล้วว่าเราเกิดเป็นเทวดาผู้หญิงหรือผู้ชาย...?
ศิษย์        เทวดาผู้ชาย
ศิษย์        เทวดาผู้หญิง
ครู         มีวิมานไหมคะ...?
ศิษย์        มีค่ะ
ครู         วิมานอยู่ตรงไหน...?
ศิษย์        วิมานลอยอยู่เหนือพื้นดินเล็กน้อย
ครู         เทวดาชั้นจาตุมหาราชมีหน้าที่รักษาเขตตามบ้านตามวัด ตามวัง ตามป่า ตามเขา หรือสถานที่ราชการ กราบทูลถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าสมัยนั้นเรารักษาเขตไหน...?
ศิษย์        ตามบ้านบ้าง ตามวัดบ้าง ตามวังบ้าง ตามป่าตามเขาบ้าง
ครู         สมัยที่เราเป็นภูมิเทวดามีคนมากราบไหว้ขอให้ช่วยคุ้มครองรักษาบ้างไหม...?
ศิษย์        มีมากค่ะ
ครู         บางคนยอมรับนับถือในความดีสมัยเราเป็นภูมิเทวดา ถึงกับสร้างศาลพระภูมิถวาย พอจะมีบ้างไหม...?
ศิษย์        มีค่ะ
ครู         สร้างเป็นไม้หรือตึก...?
ศิษย์        สร้างเป็นไม้เสาวเดียวบ้าง สร้างเป็นตึกบ้าง
ครู         เคยมีคนเอาของมาถวายบ้างไหม...?
ศิษย์        มีดอกไม้ธูปเทียน ไข่ต้ม ไก่ต้ม ผลไม้บ้าง
ครู         แล้วเราสมัยเป็นภูมิเทวดา เรากินของที่เขาถวายหรือเปล่า...?
ศิษย์        เปล่า ไม่ได้กิน แต่มาโมทนาในความดีของเขา
ครู         และภูมิเทวดาย้ายที่อยู่จากวิมาน มาอยู่ในศาลพระภูมิหรือเปล่า...?
ศิษย์        ไม่ได้ย้าย วิมานใหญ่โตและสวยงามกว่ามาก
ครู         เป็นอันว่าสมัยเราเป็นภูมิเทวดา ก็เคยมีคนสร้างศาลพระภูมิถวายให้เรา แต่เราไม่ได้เข้าไปอยู่ สมัยนั้นภูมิเทวดาสามารถสงเคราะห์ช่วยเหลือบุคคลในเขตที่เราดูแลอยู่ให้ได้รับความสุขหรือเปล่า่...?
ศิษย์        สามารถช่วยเหลือได้
ครู         เทวดาท่านสามารถช่วยเหลือมนุษย์ได้ ถ้าไม่เกิดกฎของกรรม จำไว้ให้ดีนะ ประเดี๋ยวขอแล้วไม่สำเร็จจะต่อว่าทำไมเทวดาท่านไม่ช่วย ถ้าไม่เกินกฎของกรรมท่านพร้อมที่จะช่วยอยู่แล้ว
            ในเมื่อมนุษย์ขณะนี้สอนและพูดกันมากกว่าเทวดาไม่มี ศาลพระภูมิตั้งไม่มีผล บัดนี้เราได้มาพิสูจน์แล้วว่าเทวดามีจริง การยอมรับนับถือเทวดาท่านก็สามารถช่วยเราได้ วันนี้ขอให้ทุกท่านขอบารมีพระพุทธเจ้า หลวงพ่อ ท่านแม่ ขอรับสัมผัสบ้านของเราแต่ละคนในเมืองมนุษย์ ในชาติปัจจุบัน ว่ามีภูมิเทวดารักษาเขตไหมคะ...?
ศิษย์        มีค่ะ
ครู         ท่านมีวิมานไหมคะ...?
ศิษย์        มีวิมานสวยเป็นแก้วผสมทอง
ครู         การที่เรากราบไหว้ท่านเจ้าที่เจ้าทาง ที่รักษาเขตบริเวณบ้านที่เราอาศัยอยู่ ก็คือเรากราบไหว้ภูมิเทวดานั่นเอง
ศิษย์        ต่อไปนี้ให้ทุกคนจับพระรูปพระโฉมขององค์สมเด็จ พระบรมครูให้ใสเป็นแก้วทั้งองค์ ขอหลวงพ่อท่านแม่พาไปกราบท่านพญายมราช
ครู         มีความรู้สึกของใจว่าถึงหรือยังคะ...?
ศิษย์        ถึงแล้วค่ะ
ครู         ท่านพญายมราชแต่งองค์เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ...?
ศิษย์        แต่งเป็นผู้ชายแบบเทวดา
ครู         หน้าตาท่านดุร้าย มีเขาหรือเปล่า...?
ศิษย์        ท่านใจดี ไม่ดุร้าย ไม่มีเขา
ครู         ขอดูเนื้อของท่านพญายมราชว่าใสหรือทึบ...?
ศิษย์        เนื้อใสเป็นแก้ว
ครู         ถ้าเนื้อของท่านพญายมราชเป็นแก้ว แสดงว่าท่านเป็นอะไรคะ...?
ศิษย์        ท่านเป็นพรหมค่ะ
ครู         ถูกต้อง พรหมแปลว่าประเสริฐ ท่านพญายมราชท่านมาคอยกันคนลงนรก โดยอันดับแรกท่านถามถึงความดีก่อนถึง ๓ ครั้ง ถ้าท่านผู้นั้ืนนึกไม่ออกก็ไปเสวยทุกข์ในแดนอบายภูมิก่อน บริเวณนี้ทั้งหมด กว้างขวางหรือแคบ...?
ศิษย์        กว้างขวาง แต่ไม่สวยเท่าแดนต่าง ๆ ที่ผ่านมา
ครู         ถูกต้อง บริเวรณนี้คือที่ตัดสินคนที่ตายจากเมืองมนุษย์มารอรับการตัดสินอยู่ในเขตสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช ขอดูสถานที่ตัดสินทั้งหมดว่าเป็นอย่างไร
ศิษย์        ท่านพญายมราชประทับอยู่บนที่สูง ต่ำลงมาทางด้านขวามือคือ ท่านนายบัญชีมีสมุดบัญชีบันทึกคนทำความดีความชั่วในเมืองมนุษย์ ทางซ้ายมือท่านพญายมราชมีอีกองค์หนึ่ง แต่งตัวเป็นเทวดา
ครู         ขอรับสัมผัสว่ามีคนมารอรับการตัดสินมากหรือน้อยเพียงใด...?
ศิษย์        มีมาก เขารอกันหน้าตาเศร้าสร้อย
ครู         ถูกแล้ว ถ้าท่านพญายมราชถามถึงความดี เกิดนึกไม่ออกก็ต้องไปเสวยทุกข์ในแดนอบายภูมิก่อน แดนนรกขุมใหญ่ ๆ มี ๘ ขุม และมีนรกพิเศษอีกมุมหนึ่ง คือโลกันตนรก เมื่อพ้นจากนรกขุมใหญ่แต่ละขุม ขุมใดขุมหนึ่งจะมีนรกบริวาร ๔ ขุม พ้นจากนรกบริวาร ๔ ขุมจะมียมโลกียนรก ๑๐ ขุม เหมือนกันหมด

ไปเที่ยวนรกต่อค่ะ