บทนำ   ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก  เอกสารทางประวัติศาสตร์   ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก   พระวินัยปิฎก  

พระสุตตันตปิฎก   พระอภิธรรมปิฎก   พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม   ชาดก  คำค้นหาพระไตรปิฎก  ธรรมปฏิบัติ  หมวดพระ
อภิธัมมปิฎก

พระอภิธัมมปิฎก
เล่ม ๘

มีหน้าเดียว
ชื่อปัฏฐาน

 

เล่มที่ ๔๑  ชื่อปัฏฐาน   ภาคที่ ๒
เป็นอภิธัมมปิฎก ( เล่ม ๘ )

    ( ข้อความในเล่มที่   ๔๑ นี้   ก็ทำนองเดียวกับเล่มที่ ๔๐   คืออธิบายธรรมะหมวด ๓   ซึ่งค้างมาจาก เล่มที่ ๔๐   จนจบ .    ในเล่มอธิบายไว้เพียง ๕ หมวด   ในเล่มที่ ๔๑   อธิบายต่ออีก ๑๗   หมวด   เมื่อรวมทั้งหมด จึงเป็น ๒๒ หมวด   เป็นอันจบธรรมะหมวดที่ ๓ .    รวม ๒   เล่มนี้   เรียกว่า   อนุโลมติกปัฏฐาน  คือแสดงถึงปัจจัย ๒๔ แห่งธรรมหมวด ๓   รวม   ๒๒ หมวด   อันกล่าวไปโดยลำดับ .     ผู้ใคร่ทราบเนื้อความว่า   ธรรมหมวด ๓ ที่เหลืออีก ๑๗  หมวดที่กล่าวถึงในเล่มที่   ๔๑ นี้   มีอะไรบ้าง   โปรดดูข้อความที่พระอภิธรรมเล่ม ๑    หน้า ๑ ).

จบพระไตรปิฏก   เล่มที่ ๔๑

บทนำ   ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก  เอกสารทางประวัติศาสตร์   ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก   พระวินัยปิฎก  

พระสุตตันตปิฎก   พระอภิธรรมปิฎก   พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม   ชาดก  คำค้นหาพระไตรปิฎก  ธรรมปฏิบัติ