บทนำ   ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก  เอกสารทางประวัติศาสตร์   น่ารู้จากพระไตรปิฎก   พระวินัยปิฎก   พระสุตตันตปิฎก   พระอภิธรรมปิฎก   พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม   คำค้นหาพระไตรปิฎก  ชาดก  ธรรมปฏิบัติ  ข้อความน่ารู้
จาก
พระไตรปิฎก

อะไรเป็นแก่นสาร

ส่วนแห่งความรู้

ฐานะ ๕

เงื่อนไขแก่ภิกษุณี

อาสวะที่พึงละ

การรักษาสาธารณสมบัติ

อานาปานาสติ

ถามตอบธรรม

ความทุกข์ของสตรี

วิชาดูดาว

การทำให้สุข

 

ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก

๑. อะไรเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนา
๒. เกาะชายสังฆาฏิพระพุทธเจ้ายังไม่ชื่อว่าอยู่ใกล้
๓. ศัตรูภายใน
๔. อาคามี,อนาคามี,อรหันต์
๕. ภิกษุผู้มีกัลยาณศีล,ธรรม,ปัญญา
๖. กองกระดูกเท่าภูเขา
๗. ยังพูดปดทั้ง ๆ ที่รู้
๘. มูลรากแห่งอกุศล
๙. พระธรรมเทศนา ๒ อย่าง
๑๐. อะไรเป็นหัวหน้าอุกศลธรรมและกุศลธรรม
๑๑. อริยปัญญา
๑๒. คำอธิบายเรื่อง"ตถาคต"
๑๓. ภิกษุกับคฤหัสถ์ ถ้อยทีถ้อยอาศัย
๑๔. สกุลที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอยู่
๑๕. ผู้กล่าวตู่(หาความ)ตถาคต
๑๖. ธรรมที่เป็นไปในส่วนแห่งความรู้
๑๗. คำอธิบายนิพพานธาตุ ๒ อย่าง
๑๘. ธรรมชาติที่ไม่เกิด ไม่ถูกปรับปรุงแต่
๑๙. ความเสื่อมที่เลวร้าย
๒๐. จิตผ่องใสเศร้าหมองได้
๒๑. การอบรมจิตของปุถุชน
๒๓. เมตตาจิตชั่วเวลาลัดนิ้วมือเดียว
๒๔. ผู้ให้กับผู้รับ
๒๕. ผู้ปรารภความเพียร
๒๖. โทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิ
๒๗. ภพ
๒๘. ผลของสุจริต,ทุจริต
๒๙. กายคตาสติ เปรียบเหมือนมหาสมุทร
๓๐. กายคตาสติ ทำให้ได้อะไรบ้าง
๓๑. อานิสงส์ต่าง ๆ ของกายคตาสติ
๓๒. กายคตาสติกับอมตะ
๓๓-๓๕ ภิกษุที่ภิกษุด้วยกันไม่พึงไหว้
๓๖. บุคคลที่ภิกษุไม่พึงไหว้
๓๗. ภิกษุที่ภิกษุด้วยกันไม่พึงไหว้อีก
๓๘-๔๔. คุณสมบัติของภิกษุผู้ควรเป็นอุปัชฌายะ
๔๕. คนไข้พยาบาลยาก,ง่าย
๔๖. คนพยาบาลไข้ที่ดี,ไม่ดี
๔๗. ฐานะ ๕ ที่ควรพิจารณา
๔๘. เหตุผลที่ควรพิจารณา
๔๙. ผู้หลับน้อยตื่นมากในราตรี
๕๐. ผู้ตกนรก
๕๑. ผู้ขึ้นสวรรค์
๕๒. สัปปุริสทาน ๕
๕๓. ลักษณะ ๕ ของวาจาสุภาษิต
๕๔. เหตุที่ทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ไม่นาน
๕๕. เหตุที่ทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่นาน
๕๖. การค้าขายที่อุบาสกไม่ควรทำ
๕๗. คนพูดมากมีโทษ
๕๘. คนพูดด้วยปัญญา
๕๙. โทษของความไม่อดทน
๖๐. อานิสงส์ของความอดทน
๖๑. อานิสงส์ของการฟังธรรม
๖๒. อานิสงส์ของข้าวยาคู
๖๓. โทษในการไม่เคี้ยวไม้สีฟัน
๖๔. อานิสงส์ในการเคี้ยวไม้สีฟัน
๖๕. โทษในการกล่าวธรรมด้วยเสียงขับ
๖๖. โทษของผู้หลับโดยไม่มีสติ
๖๗. อานิสงส์ของผู้หลับโดยมีสติ
๖๘. อกุศลราศี
๖๙. ผู้บวชเมื่อแก่ที่มีคุณธรรม
๗๐. ผู้บวชเมื่อแก่ที่มีคุณธรรมอีก
๗๑. สัมปทา
๗๒. คนที่เกิดมาเพื่อประโยชน์
๗๓. สิ่งที่ขอร้องหรือปรารถนา
๗๔. ที่ตั้งแห่งความอดทน
๗๕. เครื่องนำความอาฆาต
๗๖. พระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญ
๗๗. ไม่ฉลาดในเรื่องจิตของผู้อื่น
๗๘. ฉลาดในเรื่องจิตของตน
๗๙. ธรรมทั้งปวงมีอะไร
๘๐. ละธรรม ๑๐ อย่างไม่ได้
๘๑. ละธรรม ๑๐ อย่างได้
๘๒. คนที่เกิดมามีขวานเกิดมา
๘๓. ประวัติความเป็นมาของนางภิกษุณี
๘๔. ศีลวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ
๘๕. ศีลสัมปทา,ทิฏฐิสัมปทา
๘๖. ธรรมที่มีและไม่มีอารมณ์
๘๗. ธรรมที่เป็นจิตและไม่ใช่จิต
๘๘. ธรรมที่เป็นและไม่เป็นเจตสิก
๘๙. ธรรมที่ประกอบและไม่กอบกับจิต
๙๐. ธรรมที่ระคนและไม่ระคนกับจิต
๙๑. ธรรมที่มีจิตเป็นและไม่เป็นสมุฏฐาน
๙๒. ธรรมที่เกิดพร้อมและไม่พร้อมกับจิต
๙๓. ธรรมที่หมุนและไม่หมุนเวียนไปตามจิต
๙๔. ธรรมที่เป็นไปภายในและภายนอก
๙๕.-๙๖. ธรรมที่เป็นกุศล,อกุศล
๙๗. ธรรมที่เป็นอัพยากฤต
๙๘. ธรรมทั้งหลายที่มีใจเป็นหัวหน้า
๙๙. เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
๑๐๐. กำลัง ๗ ประการ
๑๐๑. คำอธิบายกำลัง ๗ ประการ
๑๐๒. มารย่อมข่มเหงและไม่ข่มเหง
๑๐๓. กาสาวพัสตร์กับกิเลส
๑๐๔. บรรจุสิ่งเป็นสาระ
๑๐๕. ฝนรั่วรดที่เทียบด้วยราคะ
๑๐๖. ผู้โศกเศร้ากับผู้บันเทิง
๑๐๗. พูดมากไม่ทำ พูดน้อยทำ
๑๐๘. ความไม่ประมาท
๑๐๙. ยศเจริญแก่คนเช่นไร
๑๑๐. เกาะชนิดไหนน้ำไม่ท่วม
๑๑๑. คนพาลกับคนมีปัญญา
๑๑๒. พระพุทธเจ้าทรงพยาบาลภิกษุ
๑๑๓. ผู้เช่นไรบรรลุสุข
๑๑๔. ขึ้นสู่ที่สูงมองดูคนข้างล่าง
๑๑๕. ผู้มีปัญญาเหมือนม้ามีฝีเท้าเร็ว
๑๑๖. ดีเหนือผู้อื่นด้วยความไม่ประมาท
๑๑๗. ต้องเป็นผู้รู้ ผู้เห็น
๑๑๘. ภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาท
๑๑๙. ภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทอีก
๑๒๐. จิตที่กวัดแกว่ง


๑๒๑. จิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้
๑๒๒. จิตที่คุ้มครองแล้วนำสุขมาให้
๑๒๓. จะพ้นจากบ่วงมารได้อย่างไร
๑๒๔. ผู้เช่นไรปัญญาไม่รู้จักบริบูรณ์
๑๒๕. ความจนเป็นทุกข์ในโลก
๑๒๖. ไตรลักษณ์มีอยู่แล้วโดยปกติ
๑๒๗. ฤกษ์งามยามดี
๑๒๘. การแสวงหา ๒ อย่าง
๑๒๙. นักรบทางธรรม
๑๓๐. อนาคตของกายนี้
๑๓๑. ใครทำร้ายก็ไม่เท่าจิตของตน
๑๓๒. ใครทำดีให้ก็ไม่เท่าจิตของตน
๑๓๓. ผู้ชนะโลกทั้งสาม
๑๓๔. ผู้ที่มัจจุราชมองไม่เห็น
๑๓๕. ห้วงน้ำใหญ่-มฤตยู
๑๓๖. อำนาจของความตาย
๑๓๗. พระอรหันต์ไม่ก้าวล่วงฐานะ
๑๓๘. ผ้าเช็ดเท้า
๑๓๙. ห้ามเหยียบเสนาสนะทั้งที่เท้าเปื้อน
๑๔๐. ห้ามเหยียบเสนาสนะทั้งที่เท้าเปียก
๑๔๑. ห้ามใส่รองเท้าเหยียบเสนาสนะ
๑๔๒. ห้ามบ้วนน้ำลายบนพื้นที่ทาสี
๑๔๓. ให้ใช้ผ้าพันเท้าเตียงเท้าตั่ง
๑๔๔. ห้ามพิงฝาที่ทาสี
๑๔๕. อนุญาตให้ใช้เครื่องปูนอน
๑๔๖. ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน
๑๔๗. ผู้ชื่นชมทุกข์
๑๔๘. ความเกิด,ดับ แห่งทุกข์
๑๔๙. ตา,หู เป็นต้น มีที่ไหน มารมีที่นั่น
๑๕๐. นรกที่ตา หู เป็นต้น
๑๕๑. สวรรค์ที่ตา หู เป็นต้น
๑๕๒. เวียนว่ายตายเกิด
๑๕๓. อะไรยาวนานสำหรับใคร
๑๕๔. ความเป็นสหายในคนพาลไม่มี
๑๕๕. ของเราแน่หรือ
๑๕๖. พาลและบัณฑิตที่รู้จักตัวเอง
๑๕๗. ทัพพีไม่รู้รสแกง
๑๕๘. ลิ้นรู้รสแกง
๑๕๙. มีตรเป็นอมิตร
๑๖๐. สะอาดด้วยน้ำหรือด้วยความประพฤติ
๑๖๑. อยู่ในอำนาจของคนอื่นเป็นทุกข์
๑๖๒. สิ้นหลงย่อมไม่หวั่นไหว
๑๖๓. ไม่โศกในท่ามกลางแห่งความโศก
๑๖๔. อกเขา อกเรา
๑๖๕. ประวัติสุปพุทธะผู้เป็นโรคเรื้อน
๑๖๖. ถ้ากลัวทุกข์ก็อย่าทำความชั่ว
๑๖๗. คนค่อม แต่มีคุณธรรมสูง
๑๖๘. ลักษณะแห่งที่สุดทุกข์
๑๖๙. คมิกวัตร
๑๗๐. เสนาสนวัตร
๑๗๑. ธรรมที่มีความทะยานอยากเป็นมูล
๑๗๒. เรื่องของกิเลส
๑๗๓. จิต,มโน,วิญญาณ เกิดดับ
๑๗๔. เข้ากันได้โดยธาตุ
๑๗๕. ตัวอย่างของผู้เข้ากันได้โดยธาตุ
๑๗๖. เรื่องที่มิได้ตรัสบอกมีมากกว่า
๑๗๗. เรื่องที่ตรัสบอกคืออะไร
๑๗๘. ใบไม้ขนาดเล็กที่ห่อน้ำหรือห่อใบตาล
๑๗๙. ธรรมที่เป็นใหญ่คือปัญญา
๑๘๐. กาย, จิต ไม่หวั่นไหว
๑๘๑. เมื่อก่อนตรัสรู้
๑๘๒. เมื่อตรัสรู้แล้ว
๑๘๓. อริยวิหาร,พรหมวิหาร,ตถาคตวิหาร
๑๘๔. พระอรหันต์เจริญอานาปานสติทำไม
๑๘๕. เจริญธรรมอย่างเดียว
๑๘๖. คำถามคำตอบเรื่องแจกหัวข้อธรรม
๑๘๗. ขันธ์ ๕ มีอะไรบ้าง
๑๘๘. อายตนะ ๑๒ มีอะไรบ้าง
๑๘๙. ธาตุ ๑๘ มีอะไรบ้าง
๑๙๐. สัจจะ ๔ มีอะไรบ้าง
๑๙๑. อินทรีย์ ๒๒ มีอะไรบ้าง
๑๙๒. เหตุ ๙ มีอะไรบ้าง
๑๙๓. อาหาร ๔ มีอะไรบ้าง
๑๙๔. ผัสสะ ๗ มีอะไรบ้าง
๑๙๕. เวทนา ๗ มีอะไรบ้าง
๑๙๖. สัญญา ๗ มีอะไรบ้าง
๑๙๗. เจตนา ๗ มีอะไรบ้าง
๑๙๘. จิต ๗ มีอะไรบ้าง
๑๙๙. ปฏิบัติได้แค่ไหน อะไรสงบระงับ
๒๐๐. ความดับแห่งเครื่องปรุงแต่ง
๒๐๑. ปุถุชนกับอริยสาวกต่างกันอย่างไร
๒๐๒. สตรีที่บุรุษไม่ชอบเลย
๒๐๓. สตรีที่บุรุษชอบใจแท้
๒๐๔. บุรุษที่สตรีไม่ชอบใจเลย
๒๐๕. บุรุษที่สตรีชอบใจแท้
๒๐๖. ความทุกข์โดยเฉพาะของสตรี
๒๐๗. กำลัง ๕ ของสตรี
๒๐๘. บุรุษประกอบด้วยอะไรจึงครอบงำสตรีได้
๒๐๙. ของแก้กันอย่างละ ๓
๒๑๐. สุราเป็นเหตุให้ละเมิดศีลข้ออื่น ๆ
๒๑๑. เวทนา ๒ ถึง ๑๐๘
๒๑๒. เน่าในคือะไร
๒๑๓. การบัญญัติความสุข
๒๑๔. กายเดือดร้อน อย่าให้จิตเดือดร้อน
๒๑๕. พระอานนท์ตรัสรู้ธรรมเพราะ..
๒๑๖. คว่ำหน้ากิน,แหงนหน้ากิน เป็นต้น
๒๑๗. พระพุทธเจ้าทรงปวารณาพระองค์
๒๑๘. ยังยึดถือจะชื่อว่าไม่มีโทษไม่มี
๒๑๙. ตรัสแนะนำให้สังคายนาพระธรรมวินัย
๒๒๐. การทำตนให้ชุ่มด้วยความสุข
๒๒๑. พราหมณ์เกิดจากปากพรหมแน่หรือ
๒๒๒. วรรณะ ๔ มีทั้งที่ทำชั่วทำดี
๒๒๓. ตรัสเล่าเรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล
๒๒๔. เรื่องของพราหมณ์ผู้กระด้าง
๒๒๕. อย่าโกรธเมื่อใครติเตียนพระพุทธเจ้า
๒๒๖. อย่าดีใจเมื่อใครชมเชยพระพุทธเจ้า

บทนำ   ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก  เอกสารทางประวัติศาสตร์   น่ารู้จากพระไตรปิฎก   พระวินัยปิฎก   พระสุตตันตปิฎก   พระอภิธรรมปิฎก   พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม   คำค้นหาพระไตรปิฎก  ชาดก  ธรรมปฏิบัติ