คุยกันก่อน
ตายแล้วไปไหน
พระคาถาต่าง ๆ
บทสวดต่าง ๆ
อิริยาบถนักปฏิบัติ
กฎการปฏิบัติกรรมฐาน
มหาสติปัฏฐานสี่
พระไตรปิฎกมหาสติปัฏฐานสี่
อานาปานุสสติกรรมฐาน
สีของจิต
ฌาน,สมาบัติ
อรูปฌาน ๔
วิปัสสนาญาณ
ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า
อารมณ์ขันของหลวงพ่อ
พุทธพยากรณ์
หลวงพ่อตอบปัญหาเรื่องศีล
ตอบปัญหาเรื่องการปฏิบัติ
ตอบปัญหาเรื่องพระนิพพานและอานิสงส์
การฝึกมโนมยิทธิ
กระโถนข้างธรรมาสน์
พระไตรปิฎกฉบับปฏิบัติ
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
อนัตตลักขณสูตร
โอวาทหลวงพ่อวันนี้

แบบทดสอบ
พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร
การสร้างบุญบารมี
พุทธภาษิต
อัลบั้มพระอริยะ
บูชาพระ

มีอะไรใหม่ ๆ ในเว็บ

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
สวดชินบัญชร
เพลงชินบัญชรแปล
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
อาราธนาพระรัตนตรัย
สมาทานพระกรรมฐาน
สมาทานศีล ๘
คาถาเงินล้าน
ขอขมาพระรัตนตรัย
อุทิศส่วนกุศล
ชุมนุมเทวดา
ทำวัตรเช้า
ทำวัตรเย็น
อานาปานานุสสติ
ฟังสวดมนต์และธรรม
ฟังคำสั่งสอนของหลวงพ่อ
พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
พุทธประวัติ
วันสำคัญทางศาสนา
บอร์ดศาลากรรมฐาน1
เว็บบอร์ดกรรมฐาน2
เซ็นต์สมุดเยี่ยม
ดูสมุดเยี่ยม
เมล์ถึงศาลา

เมื่อวางเม้าส์จะมีคำอธิบายโดยย่อ เมื่อคลิกเข้าไปจะมีคำอธิบายโดยละเอียดพอประมาณ

อสุภ 10 | นิวรณ์ 5 | บารมี 10 | สังโยชน์ 10 | จริต 6 | กสิณ 10 | อนุสสติ 10 | พรหมวิหาร 4 | อิทธิบาท 4 | ศีล |

คำกล่าวจากเว็บ
Google
                  เว็บทั่วโลก ในLarnbuddhism.com

ค้นหาพระไตรปิฎก
อ่านพระไตรปิฎก
พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
พระไตรปิฎกฉบับปฏิบัติ
ฉบับประมวลธรรม
ราคาหนังสือพระไตรปิฎก
พจนานุกรมพุทธศาสตร์
ประมวลศัพท์
ศัพท์อังกฤษ-ไทย
ศัพท์ไทย-อังกฤษ
แจกซีดีธรรมะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความจนเป็นทุกข์ในโลกของผู้บริโภคกาม."
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า "เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า"
จึงตรัสต่อไปว่า "ดูก่อนภิกษุทังหลาย คนจนไม่มีทรัพย์ของตนเอง ไม่มั่งคั่ง ย่อมกู้หนี้. แม้การกู้หนี้ก็เป็นทุกข์ในโลกของผู้บริโภคกาม."
"คนจนกู้หนี้ ก็จะต้องเสียดอกเบี้ย. แม้การเสียดอกเบี้ย ก็เป็นทุกข์ในโลกของผู้บริโภคกาม."
"คนจนที่จะต้องเสียดอกเบี้ย ไม่ให้ดอกเบี้ยตามกำหนด ก็ถูกเขาทวง แม้การถูกทวง ก็เป็นทุกข์ ในโลกของผู้บริโภคกาม."
"คนจนถูกทวง ไม่ให้เขา ก็ถูกเขาตามตัว แม้การถูกตามตัว ก็เป็นทุกข์ในโลกของผู้บริโภคกาม."
"คนจนถูกตามตัว ไม่ให้เขา ย่อมถูกจองจำ แม้การถูกจองจำ ก็เป็นทุกข์ในโลกของผู้บริโภคกาม."
"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความจนก็ดี, การกู้หนี้ก็ดี, การเสียดอกเบี้ยก็ดี, การถูกทวงก็ดี, การถูกตามตัวก็ดี, การถูกจองจำก็ดี เป็นทุกข์ในโลกของผู้บริโภคกาม ด้วยประการฉะนี้.

แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์

レンタルカウンター