บทนำ   ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก  เอกสารทางประวัติศาสตร์   น่ารู้จากพระไตรปิฎก   พระวินัยปิฎก   พระสุตตันตปิฎก   พระอภิธรรมปิฎก   พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม   คำค้นหาพระไตรปิฎก  ชาดก  ธรรมปฏิบัติ  เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์

ส่วนของที่ ๑

ส่วนของที่ ๒

ส่วนของที่ ๓

 

ว่าด้วยเอกสารทางประวัติศาสตร์

เกี่ยวกับการชำระ, การจารึกและการพิมพ์

พระไตรปิฎก ในประเทศไทย

-----------------------------------

          เอกสารทางประวัติศาสตร์ ที่นำมาพิมพ์ไว้ในภาค ๒ นี้ มี ๓ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ เกี่ยวกับการชำระและจารึกพระไตรปิฎก ในรัชกาลที่ ๑ มี ๒ ชิ้น

ส่วนที่ ๒ เกี่ยวกับการชำระ และการพิมพ์พระไตรปิฎก ในรัชกาลที่ ๕ มี ๓ ชิ้น

ส่วนที่ ๓ เกี่ยวกับการชำระ และการพิมพ์พระไตรปิฎก ในรัชกาลที่ ๗ มี ๑ ชิ้น

              ๑. เอกสารเกี่ยวกับการชำระและการจารึกพระไตรปิฎก ในรัชกาลที่ ๑ (ฉบับพระราชหัตถเลขา)
                     คำประกาศเทวดาครั้งสังคายนารัชกาลที่ ๑

              ๒. เอกสารเกี่ยวกับการชำระและการพิมพ์พระไตรปิฎกในรัชกาลที่ ๕
                      การสาสนูปถัมภกคือการพิมพ์พระไตรปิฎก
                      ประกาศสังคายนาย
                      พระราชดำรัสแก่พระสงฆ์โดยพระองค์

              ๓. รายงานการสร้างพระไตรปิฎก (รัชกาลที่ ๗)

บทนำ   ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก  เอกสารทางประวัติศาสตร์   น่ารู้จากพระไตรปิฎก   พระวินัยปิฎก   พระสุตตันตปิฎก   พระอภิธรรมปิฎก   พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม   คำค้นหาพระไตรปิฎก  ชาดก  ธรรมปฏิบัติ