พ่อคนป่าสอนลูกคนป่า ปริศนาจากธูป ดอกบัว ๕ ยอด ความดี ๕ ระดับ
วิธีนอนให้หลับ วิธีเอาชนะคนปากมาก ชีวิตใหม่ สติแตก เชิงตะกอน

ดอกบัว ๕ ยอด

                ณ บริเวณริมทะเลสาบน้ำจืดแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย โอกาสนั้นพ่อของลูกคนป่า ได้มาสอนลูกคนป่าข้าง ๆ ริมทะเลสาบน้ำจืดแห่งนั้น ถึงหลักการปฏิบัติและให้เข้าใจโลกนี้ให้มากขึ้น โดยท่านพ่อจะสอนลูกให้เห็นว่าโลกนี้มีแต่ความทุกข์ แล้วเป็นทุกข์อย่างไร? และจะอยู่อย่างไรโดยไม่ทุกข์ ให้พบแต่ สุข สงบ สดชื่น แจ่มใส อย่างผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

               ลูกเอ๋ย.....เจ้าจงยึดถือเอาดอกบัวที่มีอยู่ ๕ ยอด ไว้ประดับกายและใจของลูก ดอกบัวที่มี ๕ ยอดนี้ เป็นดอกไม้ที่พ่อประทานให้ลูก ยึดเอาไว้เคียงคู่กายเคียงคู่ใจของลูก ดอกบัวโดยทั่วไปที่ลูกมองเห็นได้ จะมีแค่ยอดเดียว แต่ดอกบัว ๕ ยอดเหล่านี้ ไฉนเป็นเช่นนี้จึงมี ๕ ยอด มีความสำคัญยิ่งเช่นไร มีความสำคัญมากน่ะลูก หากลูกยึดถือและปฏิบัติตามนั้น ลูกก็จะสามารถดับทุกข์ได้ พ้นทุกข์ได้ พบสุขอย่างพ่อได้ และอยู่กับพ่อได้อย่างไม่อยากไปอยู่ที่อื่นอีกเลย

               ดอกบัวยอดที่ ๑ นั้น คือ "การรักษาศีล ๕" เพราะการรักษาศีลตลอดชีวิตของลูก จะทำให้ลูกเป็นผู้มากด้วยโภคทรัพย์ มากด้วยความสงบสุข ขณะที่ลูกดำรงชีวิตอยู่ ถึงแม้ว่าจะมีวิบากกรรมมากระทบบ้าง ก็สามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ เมื่อสิ้นลมหายใจไปในภพนี้ ดังคำที่พระท่านกล่าวว่า สี เล นะ สุข ขะ ติง ยัน ติ สี เล นะ โภ คะ สัม ปะทา สี เล นะ นิพ พุ ติง ยัน ติ ตรัสมา สี ลัง วิ โส ทะ เย

                ดอกบัวยอดที่ ๒ นั้น คือ "การควบคุมดูแลและขจัดนิวรณ์ ๕ ประการ" นิวรณ์ ๕ ประการนั้นเป็นอารมณ์ใจ อยู่ในใจ จนใจของลูกขุ่นมัว นิวรณ์ ๕ นี้เป็นตัวปิดกั้นความดี ทางกาย วาจา และใจของลูกไว้ นิวรณ์ ๕ ประการนั้น เมื่อสิงอยู่ในใจของลูกเวลาใด ใจของลูกก็จะดำเนินเข้าสู่วิถีทางแห่งอกุศลกรรม ลูกจงหยุดและระงับควบคุมไว้ จนถึงทำลายนิวรณ์ ให้ออกไปจากใจของลูกให้สิ้น ให้ได้ทุกขณะจิตที่เกิดขึ้น แล้วลูกจะพบความสุข พร้อม ๆ กับมีสติยิ่ง มีปัญญายิ่ง คุณวิเศษยิ่ง ความรู้ยิ่ง น่ะลูกน่ะ

               ดอกบัวยอดที่ ๓ นั้น คือ "อภิญญา ๕" อภิญญานั้นจัดว่าเป็นปัญญาอันยิ่ง เป็นคุณวิเศษที่ทำให้ลูกใช้หาคำตอบ ของคำว่า " ทุกข์คืออะไร ? มาจากไหน ? ใครเป็นผู้กระทำ ? ใครเป็นผู้รับผล ? และวิธีดับทุกข์ คืออะไร? สามารถทำได้อย่างไร? จึงทำให้พบความสุข

                อภิญญา คือวิชชา หรือเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ที่ใช้หาคำตอบทำให้ลูกเกิดปัญญา ปัญญาจะทำให้ลูกพ้นทุกข์นั่นเอง

                ดอกบัวยอดที่ ๔ นั้น คือ "ขันธ์ ๕" เหตุแห่งทุกข์ทั้งหลาย ที่แท้แน่นอน หาที่สุดที่ประมาณมิได้ นั้นก็คือ การมีขันธ์ ๕ เพราะขันธ์ ๕ เป็นเหตุ แล้วยังเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอีก ลูกเอ๋ย การแบกขันธ์ ๕ นี้แหละ ทุกข์มหันต์ ลูกรัก จงพิจารณาขันธ์ ๕ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของขันธ์ ๕ ว่ามันไม่เที่ยง มันไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่ขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา แล้วลูกจงวางขันธ์๕ เสีย อย่าติดในขันธ์ ๕ แล้วลูกจะพ้นจากทุกข์ พบความสุขที่สุด จนได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน

                ดอกบัวยอดที่ ๕ นั้น คือ "พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์" เมื่อลูกตัดขันธ์ ๕ ได้แล้ว เข้าใจขันธ์ ๕แล้ว วางขันธ์ ๕แล้ว ลูกก็จะอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าได้ทุกลมหายใจเข้าออก จำไว้น่ะลูก อันพระนามของพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์คือ
                ๑. พระกกุสันธะ
                ๒. พระโกนาคมน์
                ๓. พระกัสสป
                ๔. พระโคดม
                ๕. พระเมตเตยยะ

                อันพระนามย่อก็ คือ นะ โม พุท ธา ยะ นี้เอง ลูกจงประดับ รักษาดอกบัว ๕ ยอดที่พ่อมอบให้ลูกไว้ทุกลมหายใจเข้าออก หรือตราบเท่าลมหายใจครั้งสุดท้ายของลูกจะมาถึงน่ะลูก แล้วพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ จะมารับลูกของพ่อ จงจำไว้น่ะลูก

               ............สาธุ สาธุ สาธุ

ที่มาของเรื่องนี้

                เป็นผลมาจากการปฏิบัติพระกรรมฐานของท่านผู้หนึ่ง (ขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่) ซึ่งท่านปฏิบัติพระกรรมฐานตามคำสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ (ฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง อุทัยธานี เป็นเวลานานมาแล้ว ท่านได้รับสัมผัสทางจิตจากท่านที่ละสังขารไปแล้ว มาสั่งสอนให้ความรู้นี้แก่ท่าน และท่านได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟัง ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตจากท่าน เพื่อนำเอามาลงเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ท ท่านก็เมตตาอนุญาต โดยเขียนต้นฉบับมาให้ตามที่ท่านได้รับสัมผัสมาโดยตรงทุกประการ มิได้แต่งขึ้นเองเลย นอกจากจะเปลี่ยนใช้คำพูดที่ง่ายต่อการเข้าใจของท่านผู้อ่านเพียงบางคำเท่านั้น

                ข้าพเจ้าในฐานะของผู้ที่ยังมีขันธ์ ๕ อยู่ ขอกราบอนุโมทนาต่อท่านผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ด้วยเทอญ......สาธุ......สาธุ......สาธุ

      เชิงดอย
      ความดี ๕ ระดับ