ตรัสรู้

ทรงตรัสรู้
เสวยวิมุติสุข-ทรงขับนางมาร
ร่มไม้มุจจลินท์
เทววาจิกอุปาสก
ร่มไม้อชปาลนิโครธ
เสด็จโปรดพระปัญจวัคคีย์
ปฐมเทศนา
ยสะกุลบุตรออกบวช
ส่งพระสาวกประกาศพระศาสนา
โปรดชฏิล ๓ พี่น้อง
เสด็จพระนครราชคฤห์
โปรดพระเจ้าพิมพิสารและราชบริพาร
ทรงรับพระเวฬุวันเป็นสังฆาราม
อุปดิสสะและโกลิตะออกบวช
โปรดอัครสาวกทั้งสอง
เสด็จเมืองกบิลพัสดุ์
โปรดพระพุทธบิดา
โปรดพระนางพิมพาเทวี
นันทกุมารออกบวช
ราหุลบรรพชา
ถวายพระเชตวันวิหาร
ศากยะราช ๖ พระองค์ออกบวช
พระเจ้าอชาตศัตรูปลงพระชนม์พระบิดา
พระเทวทัตกลิ้งศิลาทำร้ายพระพุทธเจ้า
พระเทวทัตปล่อยช้างนาฬาคีรี
พระเทวทัตทำสังฆเภท
พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ
พระเจ้าอชาตศัตรูทรงเป็นพุทธมามกะ
พระพุทธบิดาเสด็จพระนิพพาน
พระนางปชาบดีโคตมีออกบวช
ครุธรรม ๘ ประการ
ยมกปาฏิหาริย์
พระปิณโฑลภาระทวาชะทำปาฏิหาริย์
ทรงทำยมกปาฏิหาริย์
โปรดพระพุทธมารดา
เสด็จลงจากดาวดึงส์
ทรงเปิดโลก
ลำดับพรรษายุกาล
อัครสาวกปรินิพพาน
ทรงปรารภชราธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส