พระวิสุทธิมรรค

 หน้าแรก
 สารบาญ เล่ม ๑
 สารบาญ เล่ม ๒
 สารบาญ เล่ม ๓

อารัมภกถา-พุทธโฆสุปัตติ
วิจารณ์
ศีลนิเทศ
ธุดงคนิเทศ
สมาธินิเทศ
กสิณ ๑๐
อสุภ ๑๐
อนุสสติ ๑๐
อัปปมัญญาพรหมวิหาร ๔
อรูปกัมมัฏฐาน ๔
อาหาเรปฏิกูลสัญญา
จตุธาตุววัตถานแผนที่วิสุทธิมรรค


 พระไตรปิฎก
 ฉบับประชาชน
 ฉบับปฏิบัติ
 ลานพุทธศาสนา
 เสียงธรรม
 พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์
 ไทย-อังกฤษ
 อังกฤษ-ไทย
 ฉบับประมวลธรรม


  แวะเซ็นติชมหน่อยนะคะ 


สิ่งดังฤๅได้ชื่อว่าสมาธินิเทศ- เหตุดังฤๅจึงได้ชื่อว่าสมาธิ
ลักษณะแห่งสมาธิ-กิจแห่งสมาธิ-ผลแห่งสมาธิ
อาสันนการณ์แห่งสมาธิ-สมาธิมีประมาณเท่าดังฤๅ
สมาธิจะเศร้าหมองด้วยสิ่งดังฤๅ
อัปปมัญญาพรหมวิหาร ๔
สมาธิจะบริสุทธิด้วยสิ่งดังฤๅ
จะจำเริญสมาธิดังฤๅ-ปลิโพธ ๑๐
อนนุรูปวิหาร ๑๘
วิหารประกอบด้วยองค์ ๕
จริต ๖ ประการ
กัมมัฏฐานเป็นที่สบายแห่งจริต
อัชฌาสัย ๖ - สมถกัมมัฏฐาน ๔๐ปฐวีกสิณ
กสิณโทษ ๔
โทษแห่งกามคุณ
อสัปปายะ ๒
ติรัจฉานกถา ๓๒
สัปปายะ ๗
กถาวัตถุ
อัปปนาโกศล ๑๐
ทำอินทรีย์ให้เสมอกัน
ชวนะ
สวี ๕
องค์แห่งรูปฌาน
อาโปกสิณ
กสิณโทษ
เตโชกสิณ
วาโยกสิณ
นิลกสิณ
ปีตกสิน-โลหิตกสิณ
โอทาตกสิณ
อาโลกกสิณ
อากาสกสิณ
ปกิณณกพิธีแห่งกสิณ ๑๐


อสุภวินิจฉัย
อุทธุมาตกอสุภ
พิธีพิจารณาอสุภ
พิธียืน
พิธีกำหนดนิมิต
ถือเอาอสุภนิมิตโดยอาการ ๖
ถือเอาอสุภนิมิตโดยอาการ ๕
อานิสงส์อุทธุมาตก
วินีลกอสุภ - วิปุพพกสุภ
วิฉิททกสุภ
วิขายิตกอสุภ - วิกขิตตกสุภ - หตวิกขิตตกสุภ
โลหิตกอสุภ- ปุฬุวอสุภ
อัฏฐิอสุภ- คือเอาอัฏฐินิมิตโดยอาการ ๑๑
อสุภเป็นที่สบายแห่งจริต


พุทธานุสสติ
อรหํ
สัมมาสัมพุทโธ - วิชชาจรณสัมปันโน
สุคโต
โลกวิทู-อนุตตโร-ปุริสทัมมสารถิ
สัตถา ๑๐ นัย - พุทโธ ๑๕ นัย
ภควา ๘ นัย
ภควา ๕ นัยตามปรมัตตถนัย
ธัมมานุสสติ
สันทิฏฐิโก - อกาลิโก
เอหิปัสสโก- โอปนยิโก-ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วญญูหิ
สังฆานุสสติ
สุปฎิปันโน-อุชุปฎิปันโน
ญายปฎิปันโน - สามีจิปฎิปันโน- อริยสงฆ์สาวก ๔ คู่
สีลานุสสติ
อขัณฑศีล-อฉิททศีล-อสวลศีล-อกัมมาสศีล
จาคานุสสติ
พระบาลีรำลึกถึงจาคะ
เทวตานุสสติ
มรณานุสสติ
สมุจเฉทมรณะ-ขณิกมรณะ
สมมติมรณะ-กาลมรณะ-อกาลมรณะ
ระลึกถึงความตายโดยอาการ ๘
กายคตสติ
พระบาลีสรรเสริญกายคตาสติ
อุคคหโกศล ๗
มนสิการโกศล ๑๐
อานาปานสติ
พระบาลีสรรเสริญอานาปานสติ
จตุกกะ ๔
วัตถุ ๑๖- อาการ ๓๒
มนสิการวิธี ๘
ธรรม ๓
อุปสมานุสสติ
ไวพจน์แห่งพระนิพพาน


เมตตาพรหมวิหาร
อย่าเจริญเมตตาในบุคคล. ๔
วิธีตั้งเมตตาในตน
สีมสัมเภทเมตตา
แผ่เมตตาอโนทิศด้วยอาการ ๕
แผ่เมตตาอโนทิศด้วยอาการ ๗
แต่เมตตาทิศาผรณะด้วยอาการ ๑๐
กรุณาพรหมวิหาร
มุทิตาพรหมวิหาร
อุเบกขาพรหมวิหาร
อานิสงส์เมตตา ๑๑ ประการ


อากาลานัญจายตนะ
วิญญาณัญจายตนะ
อากิญจัญญายตนะ
เนวสัญญานาสัญญายตนา


อาหาร ๔
พิจารณาอาหารว่าด้วยปฎิกูล ๑๐


อาการหนดธาตุ ๒ สถาน
พิธีมนสิการธาตุกัมมัฎฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร
พิธีมนสิการธาตุกัมมัฏฐานในมหาหัตถิปโทปมสูตร
พิธีมนสิการธาตุกัมมัฏฐานในราหุโลวาทสูตร
ลักษณะธาตุต่าง ๆ
มนสิการ ๑๓
อานิสงส์จำเริญจตุธาตุววัตถาน

         

:: กลับด้านบน :: :: กลับสารบาญ ๑ ::   :: ไปสารบาญ ๓ ::


webmaster@larnbuddhism.com
23 June 2005 by 3 nang ©copyright 2005©larnbuddhism.com