ปรินิพพาน

ทรงปลงอายุสังขาร
ตรัสเหตุแผ่นดินไหว
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
ทรงพระประชวรพระโรคโลหิตปักขันทิกาพาธ
เสด็จไปเมืองกุสินารา
ทรงขอน้ำเสวย
ปุกกุสะ ถวายผ้าสิงคิวรรณ
ผิวกายของพระพุทธเจ้าผ่องใสยิ่งใน ๒ เวลา
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
ประทมอนุฐานไสยา
ทรงปรารภสักการะบูชา
ทรงแสดงสังเวชนียสถาน
วิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระ
ถูปารหบุคคล
ประทานโอวาทแก่พระอานนท์

ตรัสสรรเสริญพระอานนท์
ตรัสเรื่องเมืองกุสินารา
โปรดให้แจ้งข่าวปรินิพพานแก่พวกมัลลกษัตริย์
โปรดสุภัททปริพาชก
โปรดให้ลงทัณฑ์พระฉันนะ
ประทานโอวาท
ปัจฉิมโอวาท
นิพพาน
กล่าวสรรเสริญคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระสรีระศพไม่เคลื่อนจากที่
นางมัลลิกาถวายเครื่องมหาลดาประสาธน์
ถวายพระเพลิง แต่เพลิงไม่ติด
ดอกมณฑาตก
พระมหากัสปกราบพระยุคลบาท
ท้าวสักกะอัญเชิญพระทักษิณทาฐธาตุไปเทวโลก
พระสถูปเจดีย์สถาน