เอตทัคคะพระเถรี    เอตทัคคะอุบาสิกา


ที่มาจากหนังสือเอตทัคคะในพระพุทธศาสนา ฯ ลฯ (โดยพระครูกัลยาสิทธิวัตน์)
สารบัญ
หมวดพระเถรี พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
พระเขมาเถรี
พระอุบลวรรณาเถรี
พระปฎาจาระเถรี
พระภัททกาปิลานีเถรี
พระภัททากุณฑลเกสาเถรี
พระโสณาเถรี
พระกีสาโคตมีเถรี
พระภัททากัจจานาเถรี
พระธรรมทินนาเถรี
พระนันทาเถรี
พระสิงคาลมาตาเถรี
พระสกุลาเถรี

หมวดอุบาสิกา นางสุชาดา
นางวิสาขา
นางขุชชุตตรา
พระนางสามาวดี
นางอุตตรานันทมารดา
นางสุปปวาสา
นางสุปปิยา
นางกาติยานี
นางกาฬีกุรุรฆริกา
นางนกุลมารดาคหปตานี
พระนางโคบาลมาตา
พระนางมัลลิกา
นางสิริมา
นางจิญจมาณวิกา